Законът в България предоставя равен достъп до българския пазар на труда и равно третиране на гражданите на друга държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, но поставя определени изисквания и ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави.

Гражданите на друга държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, които са упражнили правото си на свободно движение, при пребиваването им в Република България имат всички права и задължения според българските закони и международните договори, по които Република България е страна, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство. Как стои този въпрос с гражданите на трети държави, отговаря Тодор Капитанов.

Трябва ли да сключим договор при настаняване на бежанци у дома

Гражданите на трети държави могат да извършват дейност на територията на Република България само ако пребивават на законно основание на територията на страната, което се удостоверява със съответно разрешение за пребиваване, издадено от Министерството на вътрешните работи, и/или след издаване на съответно разрешение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до българския пазар на труда. 

istock
istock

В закона са предвидени различни режими и процедури за достъп до пазара на труда, в зависимост от качеството на работниците и служителите и заетостта, която желаят да упражняват на територията на страната.

Достъпът до българския пазар на труда на граждани на трети държави по правило се осигурява след издаване на съответно разрешение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. За издаване на такова разрешение законът поставя следните общи изисквания:

Филтър за обяви "подходящи за бежанци" създаде сайт за работа

1. Достъпът се разрешава за длъжности, за които не се изисква българско гражданство;

2. Характерна особеност за разрешаване на достъп на граждани на трети държави до българския пазар на труда е извършването на така наречения „пазарен тест“, т.е. разрешението се издава след съобразяване на състоянието, развитието и нуждите на пазара на труда. Проучването следва да бъде направено предварително от работодателя;

3. В предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, не трябва да надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави - членки на ЕС, на държави - страни по Споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария и лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2-6 от Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност;

4. Предлаганите условия на труд и заплащане да не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;

5. Гражданинът на трета държава следва да притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност.

При някои от специфичните процедури за достъп до пазара на труда някои от посочените изисквания не се прилагат.

Справка:

Чл. 7 и чл. 49 от Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg