Масово хората считат, че държавен служител означава „чиновник“ или лице, което работи в държавна структура. Съгласно законът това съвсем не е така. За да попадне в категорията на „държавен служител“, е необходимо лицето да бъде назначено по служебно правоотношение, а не по трудово правоотношение. Разликата е, че служебното правоотношение се упражнява на база Закона за държавния служител, а трудовото – спрямо Кодекса на труда.

В администрацията работят хора, назначени както по трудово, така и по служебно правоотношение. Понякога това само по себе си влияе неблагоприятно на работната среда, защото двата закона (Кодекса на труда и Закона за държавния служител) уреждат различни права и задължения на работещите в една и съща администрация, дори и на служители, работещи в една и съща стая.

Платен отпуск за две и повече деца 

Нека уточним, че държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. Държавни служители са и лицата, на които специален закон предоставя статут на държавен служител при спазване изискванията на този закон. Длъжностите, които се заемат от държавни служители, се определят в Класификатора на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет.

istock
istock

Въпреки много различния в правата и задълженията между работещите по трудово и служебно правоотношение, то не са малко и нещата, които двата закона уреждат по еднакъв или подобен начин. Едно от тях е правото на ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Могат ли държавните служители да ползват неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст? Възможно ли е неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст да се прехвърли на другия родител? На тези и други въпроси, отговаря Тодор Капитанов.

Съгласно чл. 63 от Закона за държавния служител държавните служители могат да ползват неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите, предвидени в Кодекса на труда.

МЗ: Родителите имат право на болничен, ако децата им са под карантина

Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуската на другия родител (осиновител) с негово съгласие. Т.е. в случай че отпускът са ползва само от единия родител, той ще има право на 6 месеца неплатен отпуск като родител плюс още 5 месеца прехвърлен неплатен отпуск от другия родител или общо 11 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва част от отпуска, на който има право другия родител, за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер до 5 месеца, към заявлението за ползване на неплатен отпуск до работодателя се прилага писменото съгласие на другия родител (осиновител).

istock
istock

Неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст може да бъде използван наведнъж или на части. Важно е да се отбележи, че когато този отпуск се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни.

Отпускът може да се прекъсне преди заявения брой календарни дни отпуск да са изтекли по искане на майката (осиновителката) или бащата (осиновителя). За целта е необходимо родителят/осиновителят да подаде до работодателя писмено заявление за прекъсване на отпуска.

Зачита ли се за трудов стаж периодът на неплатен отпуск за отглеждане на дете 

Ако родителят/осиновителят има не по-малко от 6 месеца осигурителен стаж като лице, осигурено за общо заболяване и майчинство и ако през времето на ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете бъде издаден болничен лист за гледане на болно дете до 18-годишна възраст, то родителят/осиновителят ще има право на парично обезщетение по болничния лист.

Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, има право на неплатен отпуск в размер 12 месеца в случаите, когато:

1. не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него; или
2. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда; или
3. другият родител е починал.

istock
istock

Ако починат и двамата родители на дете до 2-годишна възраст или двамата осиновители на дете до 5-годишна възраст и детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение, или в детско заведение на пълна държавна издръжка, настойникът на детето, ако работи по трудово правоотношение, има право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер 12 месеца. Със съгласие на настойника отпуск в размер до 12 месеца или остатъкът от неизползвания неплатен отпуск до този размер може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата на детето.

Справка:
чл. 2 от Закона за държавния служител
чл. 63 от Закона за държавния служител
чл. 167а от Кодекса на труда


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg