трансформиране

Работа

Особености при трансформиране на длъжност в администрацията

В случаите на трансформиране на заета експертна длъжност в по-висока експертна длъжност, заемането на длъжността се извършва чрез същата процедура за конкурентен подбор. Това е така, тъй като се спазва ...

0

Работа

Преназначаване на по-ниска длъжност в администрацията

Преназначаването на държавния служител на по-ниска длъжност е обвързано със задължителното условие да отговаря на условията за заемане на длъжността. Тъй като длъжността е по-ниска, логично е служителят, ...

0

Работа

Трансформиране на длъжност на държавен служител

При упражняване на правомощията си по ръководство и контрол на администрацията, органът по назначаването разполага с оперативната самостоятелност да прецени начина на организиране на администрацията, с ...

0