В случаите на трансформиране на заета експертна длъжност в по-висока експертна длъжност, заемането на длъжността се извършва чрез същата процедура за конкурентен подбор. Това е така, тъй като се спазва принципът заемането на по-висока длъжност в същата администрация да се извършва чрез конкурентен подбор.

Поради обстоятелството, че се трансформира заета длъжност, нормативно са уредени някои особености, които разяснява д-т Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Преназначаване на по-висока длъжност в администрацията

На първо място, в случаите на трансформиране на заета експертна длъжност в по-висока експертна длъжност конкурентният подбор се ограничава само в рамките на съответното структурно звено.

На второ място, след приключване на процедурата за конкурентен подбор за заета експертна длъжност, в случай че органът по назначаването не одобри предложения за преназначаване на по-високата длъжност служител, длъжността не се трансформира.

В практиката формулировка „не се трансформира“ не е докрай коректна, тъй като съгласно законовите изисквания, трябва да е налице мотивирано предложение за трансформиране на заетата длъжност, респективно промяна в длъжностното разписание, обоснована със същите критерии.

istock
istock

Конкурентният подбор се извършва от непосредствения ръководител на административното звено, в което е заетата експертна длъжност, и когато кандидатите за длъжността са повече от един, непосредственият ръководител извършва подбора и преценява показателите на всеки от участниците в конкурентния подбор. Въз основа на преценката непосредственият ръководител не е ограничен да предложи служителя, който заема трансформираната длъжност, а може да предложи друг служител, по отношение на когото е установил, че е по-подходящ.

В случай че органът приеме предложението, следва да преназначи на по-високата длъжност този служител, а не заемащия трансформираната длъжност. Това означава, че длъжността следва вече да е трансформирана и ако органът по назначаването не одобри предложения за преназначаване служител, той следва да отмени заповедта за промяна в длъжностното разписание относно трансформирането на заетата длъжност.

Преназначаване на по-ниска длъжност в администрацията

Припомням, че при упражняване на правомощията си по ръководство и контрол на администрацията, органът по назначаването разполага с оперативната самостоятелност да прецени начина на организиране на администрацията, с цел оптимизация на нейната работа, като преценката за това какъв вид и брой длъжности, в рамките на установената държавна структура и нейната численост, са необходими във всяко едно звено, с оглед постигане целите на администрацията, принадлежи на него.

Тази преценка е по целесъобразност, но трябва да е съобразена с общите принципи, залегнали закона и най-вече с принципа на съразмерността, който задължава административните органи да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо, като трансформирането на длъжността трябва да цели обезпечаване на работата и по-добрата функционалност при организацията и изпълнението на заложените дейности, а не освобождаване на служител от заеманата от него длъжност.

Справка:

чл. 82, ал. 3 от Закон за държавния служител

чл. 30, ал. 3, изречение второ, чл. 31, ал. 2, 3 от Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

чл. 14, ал. 2 Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg