Заемането на по-висока длъжност в същата администрация се извършва чрез подбор при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет. Този подзаконов нормативен акт е Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

Процедурата е детайлно уредена в закона и е дефинирана като „конкурентен подбор“. Какво представлява конкурентният подбор между служителите в държавната администрация и какви са процедурите за неговото законово осъществяване, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Преназначаване на по-ниска длъжност в администрацията

Провеждането на конкурентния подбор представлява дейност, при която чрез съпоставка между компетентностите/изискванията, необходими за изпълнението на длъжността, и оценката на досегашното изпълнение на длъжността на участниците в процедурата се определя този от тях, който е най-подходящ за по-високата длъжност.

Самата процедура се осъществява в няколко стъпки. Конкурентният подбор стартира с мотивирано предложение на непосредствения ръководител. По негова преценка непосредственият ръководител може да използва нормативно уредената възможност и да ограничи подбора в рамките на административното звено, което ръководи и в което е длъжността, или в рамките на няколко административни звена. Необходимо е обаче това предложение също да се мотивира.


Ако е налице положителна резолюция на органа по назначаването, звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, подготвя справка за служителите, по отношение на които е установено наличието едновременно на две обстоятелства. Първото е служителите да отговарят на условията за заемане на по-високата длъжност - степен на завършено образование, ранг или професионален опит, специфични изисквания, установени с нормативен акт (когато има такива).

Второто обстоятелство е служителите да имат годишна оценка от последното оценяване на изпълнението на длъжността „Изключително изпълнение“ или „Изпълнението надвишава изискванията“, или „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“, но притежават по-висок от минимално изискуемия ранг за по-високата длъжност.

Следва да се отбележи, че по предложение на непосредствения ръководител и след преценка на органа по назначаването за участие в конкурентен подбор за по-висока експертна длъжност може да бъде предложен и държавен служител, който не отговаря на изискванията за минимален ранг или професионален опит за тази длъжност.

Същият трябва да отговаря на изискването за минимална образователна степен, трябва да е получил най-високата годишна оценка на изпълнението на длъжността от последното оценяване „Изключително изпълнение“ и по отношение на този държавен служител трябва да е изтекъл едногодишният срок за изпитване. Това означава, че относно предложението на непосредствения ръководител е необходима изрична резолюция на органа по назначаването, удостоверяваща неговата положителна воля за включване на конкретния държавен служител в конкурентния подбор.

Звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, следва да поиска и евентуално да получи писмено съгласие за участие в конкурентния подбор от служителите, които отговарят на посочените по-горе условия.

Справка:

чл. 82, ал. 2 и 3 от Закон за държавния служител

чл. 29, чл. 30-33 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg