В светлината на динамичните обстоятелства в съвременния пазар на труда, сключването на трудов договор е от критично значение както за работниците, така и за служителите. Този документ, който урежда правата и отговорностите на страните, осигурява законова рамка и сигурност в трудовите взаимоотношения. В следващите редове експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов разглежда защо е толкова важно сключването на трудов договор и как неспазването на този етап може да засегне работниците и служителите.

Защо трудовия договор е важен за работниците и служителите?

1. Правна Сигурност и Защита:

Когато работникът сключва трудов договор, той си осигурява законова сигурност и защита. Този документ е инструмент за защита на основните трудови права на работника, включително правото на заплата, работно време и отпуски. В случай на недоразбирания или спорове, трудовият договор служи като основен доказателствен материал.

Как се определят допълнителните възнаграждения върху заплатата

2. Определени условия на труд:

Трудовият договор посочва конкретните условия на труд, включително работното време, заплата, отпуските и други важни аспекти на трудовата дейност. Този документ е своеобразно "споразумение", което установява рамките и очакванията както на работника, така и на работодателя.

3. Здравно и социално осигуряване:

Сключването на трудов договор позволява на работника да бъде включен в системите за здравно и социално осигуряване. Това осигурява необходимата защита и подкрепа в случай на болест, злополука или други непредвидени обстоятелства.

4. Продължаване на професионалното развитие:

В трудовия договор могат да бъдат включени и клаузи за обучение и развитие. Такива клаузи са важни за работниците, тъй като допринасят за тяхното професионално развитие и повишават квалификацията им.

За работодателите е от съществено значение да сключват трудови договори, които са в пълно съответствие със законовите изисквания. Това им осигурява законова стабилност и предотвратява евентуални правни последици. Чрез ясно дефинираните условия в трудовия договор, работодателите създават основа за управление на очакванията и избягване на недоразбирания. Това помага за изграждане на здрава работна обстановка и взаимоотношения.

С правилно структурирани трудови договори, работодателите се превръщат в привлекателни работодатели, които могат лесно да привличат и задържат талант. Добрите трудови условия и ясните правила представляват стимул за ангажираност и преданост. В същото време сложните законови процеси, свързани с трудовите права, изискват от работодателите да бъдат внимателни и да прилагат правилно законовите изисквания. Правилното съставяне и спазването на трудови договори предпазва работодателите от правни проблеми и ги освобождава от евентуални съдебни искове.

istock
istock

Припомняме, че трудовия договор се сключва задължително в писмена форма, като работника и работодателя получават по 1 екземпляр от него. Законът е уточнил кои са задължителните клаузи в него, като всички други уговорки там са оборими в полза на работника спрямо действащото законодателство в България.

Какви са правата ни, ако бавят плащането на заплатата

Минималните реквизити, които трябва да бъдат уредени с трудовия договор са:

1. Номер на трудовия договор

2. Дата на сключване на трудовия договор

3. Основание за сключване на договора (чл. 67 – чл. 70, чл. 230 или чл. 235 от кодекса на труда)

4. Наименование на фирмата, седалище и адрес на управление

5. Идентификационен код на фирмата (по БУЛСТАТ или по ЗДДС)

6. Трите имена на управителя на фирмата, постоянен адрес и ЕГН

7. Трите имена на работника, постоянен адрес и ЕГН (не е задължително и правилно да се пише друга информация от личната карта на работника)

8. Вид и степен на образование на работника (ако се изисква за длъжността)

9. Наименование на длъжността (от изброените в Националната класификация на професиите и длъжностите)

10. Код по националната класификация на икономическите дейности

11. Място на работа (града, в който ще се изпълнява трудовата дейност)

12. Продължителност на работния ден или седмица

13. Времетраене на договора (ако не е уговорено друго, се смята за сключен за неопределено време, недействително е да се сключи срочен трудов договор за повече от 3 години, освен ако в нормативен акт не е предвидено друго)

14. Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителни платени годишни отпуски (минималния платен годишен отпуск е 20 работни дни).

istock
istock

15. Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер (основното трудово възнаграждение не може да е по-малко от минималната работна заплата при пълно работно време 8 часа на ден; съгласно кодекса на труда за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност задължително се полага минимум 0,6% надбавка за стаж към основното трудово възнаграждение, ако друго не е уговорено се счита, че допълнителното трудово възнаграждение е 0,6% за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност; задължително се изплащат допълнителни възнаграждения за нощен и извънреден труд съгласно наредбата за структурата и организацията на работната заплата)

16. Периодичност на изплащане на трудовите възнаграждения (ако не се договори друго съгласно кодекса на труда, възнаграждението на работника се изплаща всеки месец на два пъти – авансово и окончателно)

17. Задължение на страните (в глава шеста от кодекса на труда са разписани стандартните задължения на страните, конкретните задължения на работника се посочват в длъжностната характеристика, която е приложение към договора и му се връчва задължително при постъпване на работа)

Имаме право на безплатен достъп до трудовите си документи

18. Еднакъв срок за предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор (не повече от 3 месеца, всякакви други договорки са недействителни, ако не е уговорено, се счита, че е 30 дни; ако е срочен трудов договор не повече от остатъка до края на договора)

19. Начало на изпълнение на трудовия договор – (до 3 дни след сключването на трудовия договор, трябва да му се направи регистрация в НАП съгласно НАРЕДБА № 5 ОТ 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от кодекса на труда; работника не може да постъпи на работа преди да получи копие от документите за регистрация на договора, в противен случай на работодателя се налага глоба, а работника не може да е сигурен, че действително е назначен на работа и не трябва да започва трудова дейност)

20. Подписи на двете страни по договора

В трудовия договор могат да се уреждат и други условия, които не могат да са по-неблагоприятни за работника от установените в закона или с колективен трудов договор.

В заключение, сключването на трудов договор не само осигурява законова рамка и защита, но и създава положителна работна обстановка и установява ясни очаквания за страните. Освен това, в светлината на растящите правни изисквания и конкурентната борба за кадри, сключването на трудов договор става ключов елемент за успешното управление на човешките ресурси и поддържане на стабилни работни отношения.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg