В нашата съвременна работна среда информацията играе важна роля, и работниците все по-често изразяват интерес към документите, съхранявани от техните работодатели в трудовите им досиета. Експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов разглежда тази важна тема и как работниците могат да получат достъп до своите трудови документи.

Преди всичко е важно да се отбележи, че достъпът на работниците до тези документи е безплатен. Работникът има право да получи копие от тях при писмено искане и работодателят е длъжен да предостави тези документи в разумен срок.

Този процес на откриване на трудовите документи не само увеличава прозрачността и защитата на правата на работниците, но и подчертава важността на спазването на законовите изисквания за съхранение и защита на личните данни в работната среда.

Право на безплатно работно и униформено облекло

Работниците трябва да бъдат информирани и да се грижат за своите интереси като част от трудовите правоотношение, като същевременно спазват интересите и правата на работодателите.

Защо работниците трябва да имат безплатен достъп до своите трудови документи? Безплатният достъп до трудовите документи позволява на работниците да бъдат информирани за техните права и да следят за тяхното спазване. Този вид прозрачност е ключова за гарантиране на справедливост и защита на работническите права. Безплатният достъп създава по-голяма прозрачност в отношенията между работник и работодател. Това от своя страна насърчава доверието и подобрява комуникацията между страните. Също така работниците следва да бъдат в състояние да контролират собствените си трудови данни и да станат по-самостоятелни при вземане на решения. Безплатният достъп ги подпомага в тази цел.

istock
istock

Съгласно закона, работодателите са длъжни да поддържат трудово досие за всеки работник. Трудовото досие съдържа документи, които свидетелстват за началото, продължителността и приключването на трудовите правоотношения между работник и работодател. Когато работодателят създава и съхранява електронни документи в трудовото досие, той е длъжен да уведоми работника или служителя. Редът и начинът за уведомяване се определят с Правилника за вътрешния трудов ред. В трудовия договор или в друга писмена форма страните по трудовото правоотношение могат да дадат изрично съгласие да бъдат адресати на електронни изявления относно факти и обстоятелства, свързани с трудовото правоотношение.

Тези трудови документи могат да бъдат разделени в пет категории:

1. Едностранни документи, създадени от работодателя:

В тази категория се включват ключови документи като трудовите договори, които определят работната позиция, заплатата и работните правила. Също така са включени и документи, които регистрират възнагражденията и социалните облаги на работника.

Имате право на очен преглед за сметка на работодателя

2. Едностранни документи, създадени от работника:

Тук влизат заявленията за отпуск и болничните листове, които свидетелстват за отсъствията на работника. Освен това, записките и докладите, написани от самия работник, съдържат информация за изпълнението на задачите и проектите му.

3. Документи, изискващи съгласие и на двете страни:

Този вид документи включва споразумения за бонуси и допълнителни социални придобивки, сключени между работника и работодателя. Тук могат да се включат и съгласията за използване на лични данни за маркетингови цели и др.

4. Документи, издадени от трети лица:

В тази категория се включват референции от предишни работодатели, които потвърждават професионалния опит на работника. Медицински заключения и сертификати, издадени от лекари, съдържат информация за болнични отсъствия и медицински състояния.

istock
istock

5. Други данни и информация:

Тук са включени кореспонденция, както и обучителни материали и информация, свързани с работните задачи и професионалното развитие на работника.

Когато става въпрос за права и прозрачността в работната среда, безплатният достъп на работниците до техните трудови документи е от съществено значение. Този достъп гарантира защита на правата, поддържа прозрачността и насърчава равенството и справедливостта.

Справка:

чл. 128а от Кодекса на труда

чл. 128б от Кодекса на труда

чл. 3, чл. 4, чл. 5, чл. 6 от Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg