Не са рядкост случаите в България, при които гражданите търсят справедливост, коментирайки как контролните органи в страната ни не си вършат работата и не налагат санкции под формата на предписания, глоби и др., уредени в закона.

Съществуват два метода за активиране на институциите – чрез тяхното самосезиране или чрез сезирането им от друг държавен органи или граждани. За съжаление в много от случаите гражданите отказват да изпратят лично сигнал до някоя институция, особено когато става въпрос за сигнал срещу действията на работодател или срещу друг човек, с когото имат пряка служебна и/или лична обвързаност.

Ограничения след отстраняване от публична длъжност

Важно е да знаем, че в случаите на подаване на сигнали за конфликт на интереси, законът предвижда защита на лицата, които ги подават. Разяснения по въпроса дава експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов.

Лице, което е подало сигнал за конфликт на интереси, не може да бъде преследвано само за това. Лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала. Също така са длъжни да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала, както и да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

istock
istock

В закона в уточнено, че лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, предлагат на съответните ръководители предприемането на конкретни мерки за опазване достойнството на подалия сигнала, включително мерки, които да предотвратяват действия, чрез които му се оказва психически или физически тормоз.

Кога има конфликт на интереси за работещи на публична длъжност

Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало искане, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди.

Освен забрани и ограничения, законът предвижда предприемането на конкретни действия в случаите когато по даден въпрос или конкретен повод възникне съмнение, причина или повод за конфликт между частен интерес на лицето и служебните му задължения. Така лице, заемащо публична длъжност, се отстранява от изпълнение на задължение по служба, когато е налице частен интерес по конкретен повод. То може да бъде отстранено от изпълнение на задължение по служба и от органа по избора или назначаването, ако той смята, че е налице частен интерес по конкретен повод. Лице, заемащо публична длъжност, е длъжно само да се отстрани от изпълнение на правомощията си или на задължение по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.

istock
istock

Лице, заемащо публична длъжност, може да бъде отстранено по конкретен повод от изпълнение на правомощията му или на задължение по служба с писмен акт и от органа по избора или назначаването, ако то е декларирало частен интерес. В тридневен срок отстраненото лице може да оспори отстраняването пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която да установи налице ли е конфликт на интереси.

Когато държавен орган, орган на местното самоуправление или друг орган обсъжда и решава въпрос, по който негов член е декларирал частен интерес, последният не участва в обсъждането и гласуването. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на органа, като се изключи лицето, за което е налице конфликт на интереси.

Тези правила не се прилагат за лица, заемащи публични длъжности, когато в специален закон е предвидено друго.

Справка:

чл. 19, чл. 20, чл. 32 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg