Понятието „конфликт на интереси“ е често споменавано в българския ефир, особено във времена на политически нестабилност и политически борби, които често губят както моралните, така и юридическите граници.

Не са малко и хората в България, които не правят разлика между личен конфликт на работното място, без значение дали става въпрос за работа в публичния, или частни сектор, и понятието конфликт на интереси, което има ясна и точна дефиниция в закона. Каквo представлява конфликт на интереси и кои са неговите особености, разяснение дава д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Кога има ограничения за заемане на публична длъжност

Конфликтът на интереси се изразява в наличието на частен интерес, от една страна, и публичен интерес, от друга страна, които има едно и също лице във връзка със заеманата от него публична длъжност
. Понятието за конфликт на интереси се извежда от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Конфликтът на интереси е несъвместимост на интереси, но той изразява и нещо повече - противоречието на интересите, тяхното взаимно изключване, поради различието в целите и каузата, на която служи единият и другият интерес.

istock
istock

Конфликтът на интереси поражда условия за корупция в държавната администрация и други важни сфери на обществения живот като здравеопазване, съдебна власт, държавно и местно управление, и др.

В закона е посочено кога възниква конфликт на интереси. Въведени са и легални определения за понятията „частен интерес“, „облага“ и „свързани лица“.

Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.
Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

Ограничения след отстраняване от публична длъжност 

Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

istock
istock

Частен интерес е и личната облага на неговите близки „свързани лица“. Тази облага може да бъде както материална (парична или предметна), така и нематериална (удовлетворение, престиж и т.н.). Това е интерес от личния живот, свързан с личните ценности на служителя. Законът не изисква облагата да е реализирана. Дори когато тя не е реализирана или пък властимащото лице законосъобразно е облагодетелствало свой близък, неговата лична свързаност с него създава съмнение в обективността, справедливостта и убедителността на взетото управленско решение.

Това съмнение поражда недоверието в публичната функция. Лицата, заемащи публични длъжности следва да изпълняват задълженията си в интерес на обществото честно, почтено, отговорно и безпристрастно, и носят отговорност пред гражданите и пред органите, които са ги избрали или назначили.

Основната идея на този подбор от близки по съдържание понятия е лицето, което изпълнява публична длъжност, да се ръководи единствено и само от общите интереси, на които служи и които защитава при изпълнение на служебните си задължения. Това е публичният интерес - интересът на нацията, на общността, за която полага труда си.

Справка:
чл. 3, чл. 2, чл. 3, чл. 4  от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)
 § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg