Физическите лица, които са предприемачи, да могат да обявяват несъстоятелност, предвиждат за пръв път промени в Търговския закон, качени за обществено обсъждане. От това ще могат да се възползват представителите на свободните професии, за които в момента не съществува възможност да обявят фалит. Това обаче ще стане от 1 януари 2025 г., предвижда законопроектът.

В него е включена и дефиницията за предприемач – „всяко физическо лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия, доколкото неговото предприятие по предмет и обем не изисква воденето на делата по търговски начин“.

„Разпоредбата обхваща всички възможни категории дейности, извършвани от физически лица за тяхна сметка, на техен риск и отговорност, с цел получаване на доходи или печалба. Поради многообразието на възможните проявни форми на дейност на предприемачите и правния режим за тяхното извършване, легалната дефиниция очертава общо характеристиките на дейността на предприемача и изброява примерно такива дейности.

Важно отграничение на понятието „предприемач“ от това за търговец – физическо лице по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон, е дали предприятието му по предмет и обем изисква воденето на делата по търговски начин.

В зависимост от това обстоятелство, по отношение на дейността на физическото лице ще се прилагат или разпоредбите относно търговеца, или тези относно предприемача“, пише в мотивите към законопроекта.

Нарастват фирмите, изпаднали във фалит

Той урежда за първи път възможността за опрощаване на задълженията на физическо лице – едноличен търговец или предприемач, по отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради изчерпване на масата на несъстоятелността. Като последица от това, съгласно чл. 706и, предвидените в закона ограничения и забрани за упражняване на търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия отпадат от датата на настъпване на опрощаването на задълженията.  

Уредени са и всички предпоставки, на които трябва да отговоря предприемачът, за да настъпи опрощаване на задълженията:

да е прекратил упражняването на търговската дейност, стопанската дейност, занаята или професията, с която са свързани задълженията;

да е погасил разноските в производството по несъстоятелност;

да е погасил поне 1/3 от задълженията, при условие че същите не надхвърлят стойността на неговия несеквестируем доход по чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс за срок от три години след датата на откриване на производството по несъстоятелност, при спазване на реда на вземанията по чл. 722, ал. 1;

да не е извършил действия или сделки от момента на откриване на производството по несъстоятелност, които увреждат интересите на кредиторите;

да е изтекъл срок от три години от датата на прекратяване на производството по несъстоятелност с влязъл в сила съдебен акт.

Освен това, тъй като за предприемача няма изискване за отделно водене на личното имущество от това на предприятието, а и няма закон за фалита на физически лица, се предвижда, че личните задължения на предприемача ще се считат за свързани с упражняваната от него стопанска дейност, занаят или професия.

istock
istock

Другата промяна в Търговския закон предвижда реформа на производството по стабилизация. За да се избегнат ненужните разходи и да се насърчат длъжниците да поискат преструктуриране на ранен етап на техните финансови затруднения, те по принцип следва да продължат да разполагат с контрол върху имуществото и ежедневното управление на стопанската си дейност.

Производството по стабилизация на търговец има за цел да предотврати откриването на производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за преструктуриране на предприятието, което да доведе до продължаване на дейността на търговеца. 

Преструктурирането на предприятието на търговеца може да включва промяна на състава, условията и структурата на активите и пасивите, като сделки и действия на разпореждане и управление с активи, с търговското предприятие или обособена част от него, промяна на органите на управление и други подходящи мерки.

За първи път (в чл. 790, ал. 3) се въвежда възможност на принудително налагане на плана за стабилизация, когато не е налице необходимото мнозинство от гласовете на кредиторите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg