Спестявам в продължение на години и се оказва, че имам доста пари, които просто стоят на влог в банката. За да ми бъдат по-ефективни, решавам да инвестирам. Цените на недвижимите имоти обаче са безбожно високи и не са подходяща инвестиция. След консултация решавам да инвестирам в ценни книжа. Какво трябва да знам аз като един дребен инвеститор, решил да търгува с ценни книжа?

Какво е ценна книга?

Ценните книги могат да бъдат:

- Безналични – прехвърлими права, регистрирани по сметки в Централния депозитар (това е дружество, което открива и води сметки за финансови инструменти, регистрира сделки с такива, администрира и обездвижва финансови инструменти (т.е. изтегля от обращение документите, които ги материализират). Ако ценните книги са държавни  или такива, емитирани от БНБ, те са регистрирани по сметки в нея или в поддепозитар или в чуждестранни институции, занимаващи се с такива дейности;
- Налични –  материализират прехвърлими права (например: правото да получа парична сума – запис на заповед, чек и др.; правото да получа означения в книгата товар и да се разпоредя с него, т.е да го продам, даря, заменя и т.н. – коносамент, товарителен запис и др.). Те могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар.

Има ценни книги, които не могат да се търгуват:

- акции в дружества и други ценни книжа, които могат да бъдат приравнени на акции в юридически лица – това, че тези акции не могат да се търгуват на капиталовия пазар обаче, съвсем не означава, че не могат въобще да се продават (повече мога да науча тук.);
облигации;
- други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на такива.

Не подлежат на публично предлагане наличните ценни книги и безналичните, за чието прехвърляне има специални правила

Къде да купя ценни книги?

Мога да търгувам с ценни книги на Българската фондова борса. Тя е регулиран пазар, който е организиран от пазарен оператор, и съдейства от една страна на мен да купя, а от друга – на някой да ми продаде ценни книги. Благодарение на принципите и правилата, които се спазват на нея, са ми предоставени механизми за сключване на сделки с финансови инструменти.

pixabay.com

Мога ли сам да инвестирам на БФБ?

За да участвам на борсата, трябва да използвам услугите на инвестиционен посредник – той предоставя  инвестиционни услуги и/или извършва инвестиционни дейности (например: изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти – спот сделка, т.е борсова сделка (покупко-продажба на акции например), която се извършва незабавно; предоставяне на инвестиционни съветина клиент и др.) За целта трябва да сключа договор с него.

Какви са задълженията на инвестиционния посредник?

Разбира се, инвестиоционният посредник извършва основната дейност по инвестициите, но той е длъжен да се съобрази с нарежданията и изискванията, които аз имам, и то в най-добър интерес за мен – трябва да установи най-добрата цена, размер на разходите, вероятност за изпълнение на нареждането и др. Той трябва изцяло да се съобрази с инструкциите ми при изпълнение на поръчката. Винаги мога да поискам да ми докаже, че е изпълнил нарежданията ми съобразно политиката за изпълнение. Тя представлява гаранция за изпълнението на задълженията на посредника и включва местата за изпълнение на нарежданията, предимствата и недостатъците им и местата, на които може да се постигне най-добро изпълнение.

Освен това е длъжен да:

- действа честно, справедливо и като професионалист;
- да ме уведоми за рисковете от сделките с финансови инструменти;
- да ме уведоми за системата за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти. Според системата мога да бъда компенсиран, когато посредникът ми не може да изпълни задълженията си към мен заради неговото  собствено финансово състояние  (например: обявен е в несъстоятелност, отнет му е лицензът и др.) Компенсацията ми може да е в размер на 90% от задължението, което той има към мен, но максимум 40 000лв.;
- да ми даде информация за разходите, рисковете, местата на изпълнение на сделката и др.;

Посредникът трябва да ме информира за общото естество и/или източници на потенциалните конфликти на интереси при извършване на услугите.

А моите задължения?

Аз трябва да предоставя информация за:

- финансовите си възможности;
- инвестиционни цели;
- знания и опит;
- степента на риска, който съм готов да поема.

Важно! В противен случай посредникът не може да извършва дейността си за мен

pixabay.com

Какви са гаранциите за мен?

За посредника съществува задължение да отдели своите финансови инструменти и парични средства от моите. Той може да депозира моите в централна банка или кредитна институция, но не може да ги съхранява при себе си. Важно! Средствата ми са гарантирани срещу претенциите на кредиторите на посредника за неговите лични задължения, в случай че той не може да ги изпълнява. Той няма правото да ги използва за обезпечения nа своите дългове – не може да ги заложи например. Това означава, че дори посредникът да задлъжнее към трети лица, моите средства са недостъпни за тях – срещу тях не може да насочат принудително изпълнение (например ако посредникът не изпълни задължението си за плащане на цената при покупка на имот, където смята да живее, неговият кредитор няма право да иска да се удовлетвори от моите пари. Те са у посредника само заради това, че той във връзка с дейността си изпълнява моите поръчки.) Има и орган, който отговаря за надзора върху лицата, които участват на БФБ, за сделките и дейностите, които те извършват с ценни книжа – това е Комисията за финансов надзор. Самата Борса уведомява Комисията за съществени нарушения на правилата на регулирания пазар, извършване на търговия в нарушение на реда или пазарна злоупотреба.