Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до министрите на здравеопазването и социалната политика Христо Хинков и Иванка Шалапатова,  в което алармира, че пет месеца след последните промени в нормативните документи за хората с увреждания, проблемите им с медицинската експертиза остават.

Поводът за това становище на проф. Ковачева са постъпващите в институцията на омбудсмана многобройни жалби и сигнали от възмутени и отчаяни граждани за нарушени техни права при медицинската им експертиза и произтичащата от това невъзможност да ползват своевременно права и подкрепа като хора с увреждания. Най-често хората се оплакват, че прегледът им пред ТЕЛК се бави с няколко месеца, а до тогава те нямат никакви доходи за живот. Проблем е, че остават и без здравноосигурителни права, и без достъп до лечение.

Омбудсманът подчертава, че все още не е прието Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ). Това допълнително спъва подобряване дейността на органите на медицинската експертиза.  

Диана Ковачева настоява до започване работата на създадената междуведомствена работна група за изготвяне на необходимите нормативни промени по отношение на медицинската експертиза, с оглед значителното й забавяне и продължаващото нарушаване на правата на огромен брой уязвими граждани, да бъдат взети допълнителни мерки в спешен порядък за ускоряване на процеса по извършване на експертизата и възобновяване на пенсиите за инвалидност до изготвяне и извършване на необходимата цялостна реформа в областта.

istock
istock

 „Бих искала да отбележа силната си ангажираност към проблемите, които хората с увреждания и техните близки срещат при медицинската си експертиза и да припомня, че в съответствие с правомощията на институцията съм отправяла редица предложения и препоръки за решаване на проблемите и гарантиране на правата на гражданите“, пише омбудсманът.

Диана Ковачева припомня, че по нейно предложение Народното събрание прие промени в Закона за хората с увреждания и Закона за здравето, както и че Министерски съвет прие помени в подзаконовата нормативна уредба, с които в голяма степен да се гарантират правата на хората с увреждания с цел недопускане на прекъсване на социалната подкрепа при забавяне на преосвидетелстването, както и до по-справедливо оценяване на трайно намалената им работоспособност/вид и степен на увреждане.

Въпреки това обаче омбудсманът алармира за редица проблеми, които  остават нерешени и изброява част от тях.

„Съществено забавяне на експертизата от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), особено изразено в някои области на страната. Забавянето нарушава права на хора с увреждания, подали заявление-декларация за първично освидетелстване, както и за предсрочно преосвидетелстване, например за влошено състояние, които до постановяване на експертното решение и приключване на административните процедури са лишени от възможността да ползват права на хора с увреждания, когато най-много се нуждаят от тях. Следва да се отбележи и че не всички права могат да бъдат ползвани за минал период“, посочва проф. Ковачева.

Тя допълва, че има забавяне на експертизата от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и най-вече случаите на неколкократна последователна отмяна и връщане на ТЕЛК на експертни решения на едно и също лице в рамките на една процедура. Подчертава, че вследствие отмяната на експертното решение на ТЕЛК, до издаване на ново и влизането му в сила, пенсията за инвалидност, както и други социални права на гражданите се спират.

Обръща внимание и друг проблем, на който трябва да бъде намерено решение - забавеното издаване и изпращане на експертното решение след обявената дата за разглеждане на административното производство. Посочва, че в тази връзка е подходящо да бъде въведен механизъм, чрез който да се гарантира, че НЕЛК няма да има право да връща до безкрай преписката за ново разглеждане от ТЕЛК.

„Удълженият период на влизане в сила на експертните решения, често над месец, през който хората с увреждания са оставени без пенсиите им за инвалидност. Тук е мястото да се акцентира върху положителната практика на структурите в системата на социалното подпомагане за изпълнение на експертните решения непосредствено след издаването им, макар и да не са влезли в сила. По този начин се осигурява възможност на гражданите с увреждания да получат максимално бързо предвидената подкрепа по Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ, като се преодоляват проблемите с дългите срокове за влизане в сила на експертните решения“, пише още омбудсманът.

Общественият защитник подчертава позицията, която е изразявала нееднократно - че изпращането на експертното решение от РКМЕ на ТП на НОИ едва след като е проверила, че всички страни са уведомени и срокът за обжалване по чл. 63, ал. 1 е изтекъл, е предпоставка за забавяне на експертизата от Медицинските комисии към ТП на НОИ, чиито 14-дневен срок за обжалване започва да тече от получаването на експертните решения, което допълнително удължава времето за отпускане на пенсия за инвалидност и създава условия за нарушаване права на гражданите вследствие на това забавяне.

„В тази връзка смятам, че е важно да бъде обсъдена възможността за ускоряване възобновяването на полагащите се пенсии на гражданите, като това би могло да бъде постигнато, от една страна, като спрямо Медицинските комисии към ТП на НОИ бъде въведен и прилаган общият принцип за изпращане на издаденото решение на заинтересованите страни. От друга страна, чрез осигуряването на достъп на медицинските комисии до информацията и документацията в електронната система, имаща отношение към експертизата и удостоверяваща настоящото здравно състояние на лицата, би могло допълнително да се ускори дейността на комисиите. Добре е да се обсъди и възможността за въвеждане на положителната практика на структурите в системата на социалното подпомагане за изпълнение на експертните решения непосредствено след издаването им и по отношение възобновяването на пенсиите на засегнатите граждани“, препоръчва още омбудсманът.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg