Земи от Държавния поземлен фонд да се отдават под наем или аренда само чрез търг, предвиждат промени ва Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесени в Народното събрание от депутати от ГЕРБ. Предложените промени са свързани с искания на браншовите организации, уточняват депутатите в мотивите към законопроекта.

До участие в процедурата по отдаване на държавна земя ще се допускат местните земеделски стопани, развиващи дейност в чувствителни сектори като отглеждане на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури, както и на биологични производители. Затова земите ще се отдават под наем или аренда на физически лица, кооперации, еднолични търговци и фирми, които имат постоянен адрес или са регистрирани на територията на общината, където се намират.

Предвидено е търговете да се провеждат на две части. На първата ще участват земеделски стопани, развиващи дейност в чувствителните сектори, а на втория – всички останали, които развиват дейност в общината.

30 юни става срокът, в който ползвателите да представят за регистриране в общинската служба по земеделие договорите за наем и аренда, с които ще участват в процедурата уедрено ползване на земеделски земи. Така службите ще имат време да регистрират договорите преди изтичането на сроковете за подаване на заявления за участие в процедурата по формиране на масиви за ползване.

Предлагат минимален праг за наем на земя

Предлага се споразумението между ползватели да влиза в сила, когато е подписано от поне две трети от тези, които са допуснати за участие в процедурата, и ако обхваща поне две трети от площта в землището. За останалата една трета от ползвателите се изготвя служебно разпределение на масивите.

Заповедта за формиране на масивите ще се обжалва пред районния съд, като така ще се прекрати практиката, при която един и няколко ползватели го оспорват и това води до спиране на процедурата.

istock
istock

Променя се и редът за разпределение на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. То ще става от съвместна комисия, назначена с обща заповед на кмета и директора на ОД „Земеделие“. В състава й влизат кметът на населеното място, както и представители на общинската администрация, общинската служба по земеделие, ОД „Земеделие“ и областната дирекция на БАБХ.

Имотите пък ще се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните животни. Първо ще се разпределят терените за биологични ферми, след това на тези, които са ползвали съответните имоти досега. Срокът на договора се предлага да бъде 5 години.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase