Затягане на финансовия контрол чрез подобрено събиране на данъците и гарантиране стабилността на банковия сектор, препоръчва Съветът на ЕС на България. Препоръките са част от новия доклад на Съвета относно конвергентната пограма на страната ни за 2019 г.

Според Брюксел подобряването в събираемостта на данъците може да стане чрез целенасочени мерки в области като данъците върху горивата и доходите от труд, както и чрез модернизиране на корпоративното управление на държавните предприятия.

Съветът препоръчва на България още „да гарантира стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватната оценка на активите, включително банковите обезпечения, и насърчаване на функциониращ вторичен пазар за необслужваните заеми; да гарантира ефективен надзор и прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари; да укрепи небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане на основан на риска надзор, изпълнение на приетите наскоро насоки за оценка и осъществяване на надзор на групово равнище”.

ЕС отново съветва страната ни да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта и конкретно неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийна ефективност.

Не на последно място българските управляващи трябва да работят за повишаване на уменията на българската работна ръка, включително на цифровите умения. Страната ни трябва да „повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение”.

Препоръчва се предприемане на мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и услуги по заетостта и по-ефективно подпомагане на минималните доходи и за подобряване на достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти.

Препоръчително е България да изпълни въпросните препоръки през 2019 и 2020 г.