По предварителни разчети, след извършването на новото категоризиране през 2024 г., много населени места ще преминат в по-ниски категории, т.е. техният коефициент за местоположение ще стане по-нисък, а от там – и данъчните оценки на имотите ще станат още по-ниски.

Тази промяна ще засегне около 170 населени места, които са общински центрове (64% от 265-те общини) и все още неизвестен брой кметства, което би довело до намаление на приходите от данък недвижими имоти с над 41 млн. лв. Това се казва в становище на Национално сдружение на общините в Република България по промените в Закона за местните данъци и такси.

Те предвиждат създаване на трайно правило за актуализиране на два от общо седемте компонента на формулата за изчисление на данъчната оценка на недвижимите имоти:

-              при отчетено сумарно изменение с над 10 на сто на индексите за цените на жилищата по данни на НСИ, считано от следващата година да се актуализира базисната данъчна стойност на 1 кв. м.;

-              при отчетено сумарно изменение с над 10 на сто в този индекс на регионално ниво или промяна в категоризацията на населените места, считано от следващата година да се актуализира коефициентът за местоположение.


От сдружението на общините напомнят, че подобна разпоредба съществуваше в Закона за местните данъци и такси и се прилагаше до 2007 г. Тогава законът позволяваше данъчната оценка, определена по нормите в приложенията към закона, да се измени, но не по-късно от 30 ноември на предходната година, ако индекса на пазарните стойности на недвижимите имоти се е увеличил или намалил с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна.

У нас размерите на базисната данъчна стойност не са променяни от 2002 г. и са определени, според закона, съобразно видовете имоти и конструкции, като варират от 3,70 лв./кв. м. до 18,70 лв./кв. м.

Коефициентите за местоположение увеличават базисната данъчна стойност на 1 кв. м. и се определят диференцирано, съобразно функционалният тип на населеното място и зоната, в която се намира съответния имот.

istock
istock

Отделни изменения в коефициентите за местоположение се извършвани през 2006, 2007 и 2009 г., като същевременно същностно през тези години се изменя групирането на общините по втори функционален тип и отпада групирането в трети.

Най-високият коефициент за местоположение е за I зона в столица – 93,6, а най-ниският е за населените места от VI, VII, VIII категория. Тези коефициенти се увеличават допълнително с 50% за имотите в курортите и с 20 на сто във вилните зони до 10 км. от морската брегова ивица.

Какви ще са ефектите от вдигането на данък сгради

В случай на непредприемане на мерки, в следващите години ще продължи да се задълбочава голямото изоставане на стойностите на данъчните оценки и от тенденциите на имотния пазар. Стойностите, на които се изповядват сделките с имотите драстично се разминават с данъчните им оценки, които са основа за изчисляване на данъка за недвижимите имоти, данъка за възмездно придобиване, както и на ред други държавни и нотариални вземания, се казва в становището.

Според НСОРБ при приемане на предложената промяна, след влизането й в сила от 1 януари 2024 г., следва да се пристъпи към подготовка на конкретни изменения в таблиците по Приложение № 2 на ЗМДТ, с които да се определят новите размери на базисната данъчна стойност и на коефициентите за местоположение, така че същите да бъдат приложени от 1 януари 2025 г.

istock
istock

От общините подкрепят и предложението за създаване на трайно правило за ежегодно актуализиране на базисната данъчна стойност в левове на квадратен метър, участваща при изчислението на данъчната оценка на земеделските земи.

Данъчната оценка на земеделските земи се определя в зависимост от начина на трайно ползване и категорията, коефициента за местоположение и площта. Тя е законовата основа за определяне и внасяне на местния данък при възмездно придобиване на имущество. Предложението цели осигуряване на възможност за последващи законови изменения в таблицата, определяща базисната данъчна стойност на 1 кв. м. Стойностите на този показател към момента варират от 0,338 лв. до 0,003 лв., съобразно категорията и вида насаждения.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg