Близо 700 хил. лв. е събрала НАП-София за два месеца и половина от неплатени в срок глоби, наложени от различни държавни органи, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).   

От агенцията посочват, че само през последните 30 дни сумата на платените глоби е нараснала повече от два пъти. Най-често това са глоби, налагани от КАТ, санкции на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (бившите ХЕИ), на горски стопанства и други публични взискатели.    

С вливането на Агенцията за държавни вземания в НАП от началото на 2010 г. събирането на неплатените в срок глоби се извършва от приходната администрация.   

След промяната всеки, който иска удостоверение за платени данъци и осигурителни вноски, задължително се проверява за просрочени глоби. Данъчните инспектори издават удостоверението едва след като дължимите суми бъдат платени.

През 2009 г. столичната НАП е издала повече от 73 хил. такива удостоверения. Удостоверенията за липса на данъчни и осигурителни задължения се изискват от много държавни органи по различни поводи - например при отпускане на банков кредит, за участие в обществени поръчки, при издаването на разрешително за оръжие и други.    

Глобите по фишове и наказателни постановления, налагани от различни държавни органи, се плащат доброволно в установените от закона срокове по сметките на съответното министерство и ведомство. Едва след като длъжниците не платят в законовия срок, данните им се изпращат в Националната агенция за приходите, където сумите могат да бъдат събирани по принудителен ред, пише в съобщението.