Ще трябва ли да заплащам допълнителни данъци или такси, ако пазарувам онлайн от Обединеното кралство? Ще продължи ли моята пакетна туристическа ваканция, закупена от туристическа агенция в Обединеното кралство, да бъде защитена съгласно правото на ЕС след датата на оттегляне? Отговор на тези и други въпроси ще намерите в текста за правата ни след Брекзит при най-лошия сценарий.

Тази седмица Европейската комисия завърши подготовката си за сценарий на излизане на  Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение. При все че напускането без споразумение не е желателно, ЕС е готов за него.

Ако не бъде постигнато споразумение, считано от датата на оттегляне правилата на ЕС относно правата на потребителите ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство.

Въпреки това при определени условия разпоредбите на законодателството на ЕС за защита на потребителите може да продължат да се прилагат по отношение на потребителите от ЕС, когато пазаруват в Обединеното кралство или от търговец в Обединеното кралство.

Какви са правата ми като потребител от една от 27-те държави — членки на ЕС, ако закупя стоки от магазин или уебсайт в Обединеното кралство?

Съгласно правото на ЕС, ако сключите договор с търговец в друга държава, и може да се докаже, че търговецът насочва търговската си дейност към Вашата държава — членка на ЕС на местопребиваване, ще се прилага правото на държавата членка, в която живеете.

На тази основа съдилищата в държавите — членки на ЕС, ще продължат да прилагат правилата на ЕС за защита на потребителите, дори когато търговецът е установен в Обединеното кралство.

Това са по-специално правилата, определени във:

- Директивата за нелоялните търговски практики;

- Директивата относно правата на потребителите;

- Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори;

- Директивата относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции;

- Директивата за обозначаването на цените и

-  Директивата за пакетните туристически пътувания.

Ще трябва ли да заплащам допълнителни данъци или такси, ако пазарувам онлайн от Обединеното кралство?

Ако живеете в държава — членка на ЕС, и закупувате стоки онлайн, които трябва да бъдат внесени от Обединеното кралство, ще трябва да заплатите вносни мита и други косвени данъци (напр. ДДС).

Всички стоки, внесени от Обединеното кралство в ЕС, ще подлежат също на митнически проверки, в това число на мерки за забрана и ограничение.

Като потребител, живеещ в държава — членка на ЕС, мога ли да предявя иск срещу търговец, установен в Обединеното кралство, пред съд в държава — членка на ЕС?

Ако сте потребител, живеещ в държава — членка на ЕС, и решите да заведете дело срещу търговец в Обединеното кралство в съд в държава членка, оттеглянето на Обединеното кралство няма да има последици за Вас, ако търговецът продава стоките си в държавата, в която живеете. Правилата на ЕС ще продължат да се прилагат и Вие ще можете да заведете дело срещу търговеца в държавата — членка на ЕС, в която пребивавате. Без значение е дали търговецът е установен в ЕС или в Обединеното кралство.

Ако търговец, установен в Обединеното кралство, не продава стоките си във Вашата държава — членка на ЕС, правата Ви на потребител ще зависят от правото на Обединеното кралство.

Може ли решението на съд в държава — членка на ЕС, да бъде приведено в изпълнение в Обединеното кралство след датата на оттегляне?

По отношение на признаването и изпълнението в Обединеното кралство на решения, издадени от съдилища в някоя държава — членка на ЕС (и на решения, издадени от съдилища в Обединеното кралство, в 27-те държави — членки на ЕС), се прилагат националните правила в ЕС и в Обединеното кралство. На практика това означава, че решение, постановено от съд в държава — членка на ЕС, може да бъде изпълнено в Обединеното кралство, само ако съд в Обединеното кралство реши да признае това съдебно решение.

Ще мога ли да продължа да уреждам споровете си с търговци в Обединеното кралство по извънсъдебен път?

След датата на оттегляне правото на ЕС относно извънсъдебното решаване на спорове и уреждането на спорове онлайн повече няма да се прилага за Обединеното кралство. Вие вече няма да можете да използвате платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове за уреждане на спорове с търговци, установени в Обединеното кралство.

Ще продължи ли моята пакетна туристическа ваканция, закупена от туристическа агенция в Обединеното кралство, да бъде защитена съгласно правото на ЕС след датата на оттегляне?

Това зависи от това дали организаторът на пътуването, установен в Обединеното кралство, от който сте закупили пакетната туристическа ваканция, я предлага във Вашата държава — членка на ЕС. Ако случаят е такъв, организаторът ще бъде задължен, като всеки организатор на пътувания, установен в трета държава, да осигури за Вас защита при несъстоятелност съгласно правото на Вашата държава — членка на ЕС.

Ако туристическата агенция в Обединеното кралство не предлага пакетната ваканция във Вашата държава — членка на ЕС, правата Ви на потребител ще зависят от правото на Обединеното кралство.

Ще окаже ли оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС въздействие върху безопасността и качеството на лекарствените продукти, пускани на пазара в ЕС?

Не. Оттеглянето на Обединеното кралство няма да засегне високото качество и безопасността на лекарствата, които пациентите в ЕС очакват от приеманите от тях лекарства. Лекарствата, които могат да се закупят свободно в аптеките или са предписани от лекар в държава — членка на ЕС, след датата на оттегляне, няма да се различават по качество, безопасност и ефективност от продаваните свободно или предписаните лекарства преди оттеглянето на Обединеното кралство.

Оттеглянето на Обединеното кралство ще засегне ли достъпа ми до лекарствени продукти?

По принцип Вашият достъп до лекарства би трябвало да остане непроменен. Въпреки това дори при най-добрата подготовка не може напълно да се изключи възможността доставката на някои лекарства да бъде временно засегната.

Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата следят внимателно ситуацията. Всяко национално правителство има своя роля. Във всеки случай, за съжаление не са редки случаите на недостиг на лекарства и такива вече възникват по различни причини, които не са свързани с оттеглянето на Обединеното кралство. Европейската агенция по лекарствата и националните регулаторни органи имат опит в справянето с този проблем и предприемат необходимите действия, така че пациентите да получат подходящи съвети за лечението си.

Какви правила за защита на данните трябва да спазват дружествата при предаването на данни извън ЕС?

Правилата на ЕС относно защитата на личните данни (Общият регламент относно защитата на данните) дават възможност за предаване на лични данни на трета държава, ако администраторът или обработващият лични данни е предоставил подходящи гаранции.

Тези гаранции включват:

- стандартни клаузи за защита на данните: Три набора типови клаузи са достъпни на уебсайта на Комисията.

- задължителни фирмени правила: правно обвързващи правила за защита на данните, одобрени от компетентния орган по защита на данните, които се прилагат в рамките на дадена корпоративна група;

- одобрени кодекси за поведение, заедно със задължителни ангажименти с изпълнителна сила на администратора или обработващия лични данни в държавата извън ЕС, в която се прехвърлят данни;

- одобрени механизми за сертифициране, заедно със задължителни ангажименти с изпълнителна сила на администратора или обработващия лични данни в третата държава.