Министерство на финансите подкрепя промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесени от депутати от „Продължаваме Промяната – Демократична България“, които предвиждат в 7-дневен срок публичните взискателите, каквито могат да са общини, данъчни, министерства и др., да са задължени да уведомят НАП, ако гражданин си плати задълженията към тях.

Това става ясно от становище на министерството по законопроекта.

С промените се уреждат случаите, в които приходната администрация е започнала действия по принудително изпълнение, а в периода между изпращане на вземането до публичния изпълнител от страна на взискателя с цел започване на принудително изпълнение и началото на самото принудително изпълнение задълженото лице е погасило задълженията си. Промените изискват взискателя да уведоми за полученото плащане публичния изпълнител, като така ще се избегнат действия по принудително изпълнение с отпаднала необходимост. С промяната ще се постигне процесуална икономия в дейността на публичните изпълнители и няма да се ангажират ненужно задължените лица, смятат от МФ.

С проекта се предлага въвеждане на възможност за предоставяне на предварителна гаранция от страна на превозвачите на стоки с висок фискален риск в полза на Националната агенция за приходите с оглед обезпечаване на възможни вземания за данъци, които биха могли да възникнат при фискалния контрол.

Считаме, че предложението е в интерес и удобство на лицата, чиято дейност е предмет на контрол на превоза на стоки с висок фискален риск, тъй като чрез такова обезпечение ще се избегне необходимостта от прилагане на мерки по изземване на стоката, която е обект на контрол, което се предвижда от настоящата уредба на режима, посочват от финансовото ведомство.

Водят ни длъжници в НАП, въпреки че сме платили задълженията си

Също така проектът предлага редакции на правилата за разплащания с публични средства, чрез които се отстраняват потенциални противоречиви тълкувания по отношение на задължените по този режим лица и цялостния обхват на режима. Изрично се посочва, че задължените по режима лица не са такива единствено в качеството си на възложители по Закона за обществените поръчки.

istock
istock

Урежда се изискването при уведомяване за сключен договор, по който платец е лице, различно от лицето, което е сключило договора (например кмет на община сключва договор за доставки в полза на общинските детски градини, които се явяват платци на тези доставки), уведомяването да се извършва от лицето, което е платец по договора.

По този начин потенциални действия на приходните администрации, насочени към събиране на изискуеми публични вземания, ще се адресират до платеца по договора, а не до лицето сключило този договор, което не би могло да удовлетвори претенциите на приходната администрация, тъй като не се явява реален изпълнител на плащането по договора.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase