Тенденцията на повишаване на лихвените проценти в еврозоната се очаква да бъде бързо пренесена към лихвите в България, което да предизвика повишаването им както  по кредитите, така и по депозитите у нас. Това прогнозира БНБ в изданието си Икономически преглед.

В сектора на нефинансовите предприятия среднопретегленият лихвен процент достигна 0.91% към септември 2022 г. главно под влияние на повишението на лихвените проценти по новите срочни депозити на фирмите в долари. Лихвените проценти по фирмените депозити в левове и в евро също се повишиха, като от август станаха положителни и достигнаха съответно 0.04% и 0.19% към септември. При депозитите на домакинствата тенденцията за покачване на рихните по нови срочни депозити бе възходяща от средата на годината, но повишението бе по-слабо изразено и към септември 2022 г. лихвеният процент достигна 0.26% (при ниво съответно от 0.09% към декември 2021 г. и 0.12% към юни 2022 г.).

Инфлацията през четвъртото тримесечие на 2022 г. и през първото тримесечие на 2023 г. да следва тенденция към плавно забавяне, прогнозират още от БНБ. Фактори с за това се очаква да бъдат същественото увеличение на разходите за труд на единица продукция, растежът на частното потребление, както и преустановяването на действието на някои фискални мерки.

Очакваме неблагоприятното развитие във външната среда по отношение на глобалния икономически растеж и затягането на глобалните финансови условия да доведат до по-съществено влошаване на перспективите пред българската икономика през четвъртото тримесечие на 2022 г. и през първото тримесечие на 2023 г., казват още от банката.

През първите девет месеца на 2022 г. се наблюдава тенденция към ускоряване на годишния растеж на депозитите на неправителствения сектор в банковата система. Тази динамика се дължи на ръста на депозитите на фирмите, за което допринесоха отслабването на инвестиционната активност на фирмите в условията на повишена несигурност в икономическата среда и нарастването на номиналния брутен опериращ излишък в сектора на индустрията. Отмяната през третото тримесечие на годината на таксата за поддържане на парични наличности над определен размер от страна на големите търговски банки представлява фактор с възможно влияние за преустановяване на тенденцията към забавяне на годишния растеж на депозитите на домакинствата, посочват от банката.

През първите девет месеца на годината както фирмите, така и домакинствата продължиха да спестяват предимно в местна валута. Същевременно от края на първото тримесечие се наблюдаваше по-съществено нарастване и на депозитите на нефинансовите предприятия в чуждестранна валута (главно в евро), като на годишна база растежът на депозитите на фирмите в чуждестранна валута възлезе на 25.0% към септември.

istock
istock

Годишният растеж на кредита за неправителствения сектор продължи да се ускорява през първите осем месеца на 2022 г., което бе по-силно изразено при фирмените кредити. Повишението на цените на основни суровини и материали и продължаващите затруднения в глобалните вериги за доставки стимулираха фирмите да търсят банков ресурс за оборотни средства и натрупване на запаси.

БНБ обяви рекордна лихва за октомври

Започналото от септември повишение на лихвите по фирмените кредити, което отразява обръщането на лихвения цикъл в еврозоната, вероятно допринася за наблюдаваното забавяне на годишния растеж на кредита за предприятията в края на третото тримесечие на годината.

Растежът на кредита за домакинствата продължи да следва тенденция към плавно ускоряване под влияние на все още ниските нива на лихвените проценти и продължаващото ускорение на инфлацията при потребителските цени, които създават предпоставки за повишено търсене на финансов ресурс за покупка на недвижими имоти и стоки за дълготрайна употреба с цел съхранение на стойност. Повишаване на икономическата активност на годишна база беше отчетено във всички основни икономически сектори и в най-голяма степен в подсектора на добивната и преработващата промишленост.

istock
istock

Заетостта се повиши с 1.3% на годишна база вследствие главно на нарастването на броя на заетите лица в сектора на услугите. Компенсацията на един нает се ускори значително, подкрепена както от повишението на потребителските цени при ограничено предлагане на работна сила в страната, така и от повишеното търсене на труд в условията на нарастване на икономическата активност от високата инфлация върху покупателната способност на потребителите, а също така и пониженото доверие на потребителите предвид високото ниво на икономическа несигурност, отчита БНБ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg