В условията на запазващ се значителен приток на привлечен ресурс и висока ликвидност в банковата система пренасянето на промените в паричната политика на ЕЦБ към лихвените проценти по депозитите в България бе сравнително по-ограничено в сравнение с това при лихвените проценти на междубанковия пазар. Това сочи анализ на Българска народна банка.

Според банката от началото на втората половина на 2022 г. се наблюдава тенденция към плавно повишаване на среднопретегления лихвен процент по нови срочни депозити на бизнеса и домакинствата, който към декември 2022 г. възлиза на 1.01% (-0.13% през юни). В сектора на нефинансовите предприятия среднопретегленият лихвен процент достига 1.05% към декември 2022 г. (-0.41% през юни).

По валути по-съществено нарастване се наблюдава при лихвените проценти по новите срочни депозити на фирмите в долари. В сектора на домакинствата повишението на среднопретегления лихвен процент бе по-слабо (до 0.94% през декември спрямо 0.12% през юни), като по-съществено нарастване, както и при фирмите, е отчетено при лихвените проценти по депозитите в долари. Причината вероятно е по-бързото и по-значителното затягане на паричната политика на Федералния резерв в САЩ спрямо затягането на паричната политика в еврозоната, обясняват от БНБ.

Според експертите на банката наблюдаваната през първите осем месеца на 2022 г. тенденция към слабо понижаване на лихвените проценти по новоотпуснати кредити на фирмите и домакинствата бе преустановена в края на третото тримесечие на годината. В периода септември – декември се наблюдава плавно покачване на лихвените проценти, което е по-силно изразено при кредитите за предприятия и при потребителските кредити за домакинствата, докато при жилищните кредити повишението е незначително.

Потенциални фактори за постепенното пренасяне на ефектите от повишаването на лихвените проценти от ЕЦБ върху лихвените проценти по кредитите в България са силната конкуренция в банковия сектор и големият обем на привлечения ресурс от банките.

Istock
Istock

В сектора на нефинансовите предприятия повишението на лихвените проценти се определя главно от покачването при кредитите в долари (със 711 базисни точки спрямо август до 8.01% през декември 2022 г.). Повишението при лихвените проценти по кредитите в евро и в левове е съответно със 180 базисни точки до 3.92% и с 63 базисни точки до 3.12%. В сектора на домакинствата годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските кредити се повишава до 10.1% към декември 2022 г. (8.7% през август), което се дължи изцяло на възходящата динамика на лихвените проценти.

БНБ с прогноза за инфлацията у нас

Резултатите от Анкетата за кредитната дейност сочат, че банките затягат условията по потребителските кредити по отношение на премията за по-рискови заеми през третото тримесечие на 2022 г., като е възможно този фактор да оказва влияние за повишението на лихвените проценти по потребителските кредити и през четвъртото тримесечие, посочват от БНБ. При жилищните кредити покачването на ГПР е несъществено и към декември 2022 г. ГПР възлиза на 2.9% (при 2.8% през август 2022 г.).
 
Годишният растеж на индекса на цените на жилищата (ИЦЖ) продължава да се ускорява и възлиза на 15.6% през третото тримесечие на 2022 г., което е съпроводено и с повишение на обема на сключените сделки за покупко-продажба (със 7.1% на годишна база). Повишението на цените е широкообхватно по областни градове и отразява едновременното поскъпване на съществуващите (17.4%) и новите (12.6%) жилища.

istock
istock

Фактори, които продължиха да подкрепят търсенето на жилища и да допринасят за растежа на техните цени, бяха нарастващите доходи от труд, силната кредитна активност, а също така натрупаните спестявания в икономиката и ограничените алтернативи за тяхното инвестиране в среда на ниски лихвени проценти и ускоряваща се инфлация, се казва в анализа.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg