Често в живота си сме изправени пред недостиг на финансови средства да покрием текущите си нужди или инвестираме в нов автомобил, апартамент или просто за ремонт на старото си жилище.

Тогава единственият ни вариант е сключването на договор за кредит с банка.

Всяка банка сама определя търговската си политика за отпускане на кредити и условията на тези договори. И все пак има основни изисквания, които трябва да спазва както тя, така и ние, разбира се, в зависимост от вида на кредита, за който кандидатстваме.

Три са основните точки, към които трябва да насоча своето внимание при тегленето на потребителски кредит като физическо лице:

1. изискванията към преддоговорната информация и начина на изчисляване на годишния процент на разходите при договор за потребителски кредит;

2. правото на потребителите на отказ от сключения договор за потребителски кредит, както и на предсрочно погасяване на задълженията;

3. правото на достъп до процедури за разрешаване на спорове във връзка с договор за потребителски кредит.

Точка 1 е т. нар. “Право на информация”, което имам и което банката е задължена да ми предостави:

Заемите между приятели - убийци на взаимоотношения

1. Още преди да съм обвързан от предложение или от договор за предоставяне на потребителски кредит, кредиторът или кредитният посредник предоставя своевременно условията на договора и необходимата информация за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит.

2. Информацията ми се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от Закона за потребителския кредит. Тя ми се предоставя безвъзмездно, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на информацията се представят с еднакъв по размер, вид и формат шрифт,  не по – малък от 12.

3. При поискване от моя страна кредиторът ми предоставя предварително и безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за кредит.

4. Винаги трябва да чета всичко в договора, защото колкото и тежки да са тези условия за мен, ако не противоречат на закона, съм задължени да ги изпълнявам.

Теглим по-евтини кредити

5. Търся ги сам или изисквам да се запозная с тях! Минималното им съдържание, регламентирано от закона, трябва да включва информация:

- кога банката може да променя лихвения процент;

- общите разходи по кредита (свързани с обслужването му);

- условията за предсрочно прекратяване на кредита (наказателни лихви).

istock
istock

6. Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на посредниците за сключване на договора), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.

7. Кретидорът е задължен да публикува на интернет страницата си текущия размер на използваните от него референтни лихвени проценти, и използваната от него методология за определяне на референтния лихвен процент.

8. Методологията не може да се променя едностранно от кредитора след сключването на договора.

Кредитен посредник и осигурителен посредник – какво трябва да знам?

9. Лихва. Тя е това, заради което банката ми отпуска кредит, тя е нейната печалба. Всяка банка сама определя лихвения процент на отделните си кредитни линии въз основа на собствената си търговска политика и нужди. Ако просроча вноската си, дължа и лихва за забава, но тя не може да надхвърля установената от БНБ законна лихва, определена с Постановление № 100 от 29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута на МС. За просрочени задължения в лева, лихвата не може да надвишава основния лихвен процент на БНБ от 1 януари или 1 юли (датите, на които той се обновява), плюс 10 процента върху стойността й. За изчисляване на дневния размер на законната лихва, трябва да разделя годишната законна лихва на 360 и да я умножа по дните, с които съм се забавил.

Точка 2 касае погасяването на моя кредит:

1. Имам право, без да дължа обезщетение (с изключение на обезщетението за направените от банката разходи към публични административни органи, които не подлежат на връщане; напр. за моята кредитоспособност) или неустойка и без да посочвам причина, да се откажа от сключения договор за потребителски кредит в срок 14 дни, считано от датата на сключване на договора за кредит.

NB! Ако съм изтеглил 5000 лв., обаче съм решил да се откажа от сключения договор в 14-дневния срок, дължа лихва (уговаря се в договора) за срока от датата на усвояване до връщането на главницата – например от 13.05.2012 г. (усвояване) до 15.05.2012 г. (връщане на главницата), дори за два дни!

istock
istock

2. Правото ми на отказ от сключения договор за потребителски кредит се смята за упражнено при условие, че изпратя уведомление до кредитора преди изтичане на 14-дневния срок.

Такси и комисионни при кредит - за какво да внимаваме


3. В случай, че съм упражнил правото си на отказ от договора за кредит, аз трябва да върна на кредитора главницата и да заплатя лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата. Връщането трябва да извършите не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.

4. Имам право по всяко време да погася изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. При предварително погасяване не се дължат наказателни такси, но банката има право на разходите, свързани със самото погасяване – техническата обработка и процес.

Банката не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по договора за кредит, но тя има право на обезщетение, освен ако:

- погасяването на кредита се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран; при фиксиран лихвен процент – банката има право на обезщетение, като максималният размер е дължимата лихва от договора от момента на предсрочното прекратяване до края на договорения срок;

- погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита, или

- договорът за кредит е под формата на овърдрафт.

istock
istock

5. Предсрочна изискуемост. Банката може да обяви един кредит за предсрочно изискуем при непогасяване в срок дори на една-единствена вноска.

Експерт: Няма да има промяна при лихвите по кредитите

Последиците от това са, че аз дължа веднага главницата към този момент, начислени наказателни лихви за просрочие, съдебни такси и разноски. Наказателната лихва започва да тече от следващия ден, на който е трябвало да платя вноската по заема и тече докато не изплатя дължимата вноска

Точка 3 се отнася за различните форми на защита, които притежавам, когато смятам, че правата ми са нарушени по един или друг начин:

Кредиторът трябва да е предвидил възможност за подаване на жалби и възражения по договори за потребителски кредит. Той е задължен в рамките на 30 дни от получаване на жалбата да ме осведоми писмено за своето решение.

1. В случай, че кредиторът не ми отговори или отговорът му не ме удовлетворява, мога да отнеса жалбата си до Комисията за защита на потребителите или към Банков надзор към БНБ. Те са длъжни да се произнесат в едномесечен срок от получаването на моята жалба.

2. Другата възможност е да заведа съдебен иск срещу кредитора, като имам право и на обезщетение за вреди, претърпени в следствие от разходите, които съм заплатил.

Топ 5 на неравноправни клаузи по кредит

Не забравям да приложа всички документи – жалбата ми до кредитора (като е добре да преставя доказателство, че е изпратена като използвам обратна разписка или получа входящ номер от кредитора), както и отговор от жалбата ми.

Всяко споразумение или договор сключено между мен и кредитора, което ограничава или изключва гореспоменатите права е нищожно!


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg