Райфайзенбанк предлага на земеделските стопани, които са бенефициенти на субсидии за единица обработваема площ, кредит овърдрафт, като средствата от кредита могат да се използват за финансиране на сезонни разходи за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и други оборотни разходи.

Кредитополучателите трябва да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), да са подали заявление за получаване на средства по схемата за единно подпомагане на площ, а също така да са получили писмено одобрение от Разплащателната агенция и да имат разплащателна сметка в Райфайзенбанк.

Овърдрафтът е със срок до 12 месеца, предоставя се в лева или евро и е предназначен за авансово финансиране до превеждането на одобрената субсидия. Райфайзенбанк финансира до 90% от размера на субсидията, посочена в официален документ, издаден от Разплащателната агенция и се погасява изцяло при постъпване на субсидията по сметка на кредитополучателя в банката, без възможност за револвиране и без такса за предсрочно погасяване.