Народните представители решиха всички приходи и разходи в предизборните кампании над 1000 лв. да се извършват по банков път, гласувайки част от текстовете в Избирателния кодекс

Вече даренията от едно физическо лице за една партия и коалиция няма да могат да надхвърлят 10 000 лв. за една календарна година. Когато общият размер на дарението надхвърли 1000 лв., физическото лице се задължава да представи декларация по образец за произхода на дарените средства.

За предизборните кампании политическите лица могат да предоставят за безвъзмездно ползване на партии или коалиции само собствени движими или недвижими вещи и услуги, извършени само с личен труд. При предоставяне на движими или недвижими вещи е изрично записано, че трябва да се представя декларация по образец.

Забранява се финансирането с анонимни дарения, под каквато и да е форма, от юридически лица и от еднолични търговци, от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата, граждани на друга държава-членка на ЕС, които имат избирателни права по този кодекс.

Не се разрешава също финансирането от чужди правителства или от чуждестранни търговски дружества.