Отминалият месец ноември дава знак, че краят на годината ще настъпи при относително спокойно развитие на банковия пазар. През изтеклите 30 дни банките демонстрираха умерена активност. Анализът на "Моите пари" показва, че колкото банки промениха своите депозити, почти толкова промениха и кредитните си продукти.

За разлика от други месеци, корекциите при депозитите през ноември бяха преимуществено в обратната на досегашната посока. Повечето от банките с промени този път покачваха лихви, като основната причина за това се оформи предприемането на нови промоционални кампании.

По отношение на кредитирането впечатление продължава да прави фокусирането в жилищните заеми. Потребителските кредити отново остават малко в страни от полезрението на банките. Корекциите при само две банки в рамките на един месец е достатъчно показателно. Само за сравнение, в същия този период 5 банки промениха условията си по жилищни заеми.

Определено висока активност показаха този път застрахователите. Причина за тяхното активизиране се оказаха някои законодателни промени свързани с този вид застраховка.

Едната от тях е, че от 01.01.2011 г. влиза в сила Закон за данък върху застрахователните премии. Съгласно разпоредбите в него застрахователната премия по задължителната застраховка ще подлежи на данъчно облагане от началото на 2011 г., като данъчната ставка ще е 2.00%. 

Друга регулация, която надзорния орган предприе е ограничаване размера на комисиона, с който застрахователите могат да възнаграждават посредниците по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Всички тези промени доведоха до увеличаване цената на този вид застраховка, точно в хода на кампанията по нея.

Срочни депозити

В първия ден на изминалия месец Банка ДСК стартира промоционална кампания и по спестовните си продукти. Тя се отнася за следните продукти на банката: стандартни срочни депозити за срок от 6 и 12 месеца, депозит „ДСК Аванс”, „ДСК Ритъм” и „ДСК Палитра”. Промоционалните предложения се предлагат в BGN и EUR и са валидни за депозити, открити в периода от 01.11.2010 г. до 03.01.2011 г.

Отново в първия ден на месец ноември влезе в сила нов Лихвен бюлетин за физически лица на Юробанк И Еф Джи България. Новото в него е промоционалния двумесечния срочен депозит, предлагащ се в трите базови валути – BGN, EUR и USD. Разбира се най-висока е годишната лихва за депозити в BGN, която е между 5.50% и 5.75% (в зависимост от размера на вложената сума). Посочените предложения са валидни за депозити, открити в периода от 01.11.2010 г. до 31.12.2010 г.

Третата банка, която предприе подобрение на лихвите си по срочни депозити в същият ден от изминалия месец беше ОББ. Трезорът увеличи лихвата по дванадесетмесечния си депозит „Бонус”, като направи предложението промоционално. Депозитът в EUR нарасна с 1.00 п.п. и лихвата по него вече е 6.00%. Въпреки това предложението в BGN е с по-висока лихва, която е 7.00%.  В щатска валута доходността традиционно е по-ниска и достига 4.25%. Посочените предложения са валидни за депозити, открити до 31.01.2011 г.

В сила от средата на изминалия месец БАКБ влезе в сила нов Лихвен бюлетин на банката. С тази промяна трезора въведе нов 4-месечен промоционален авансов депозит. При него годишната лихва достига 7.00% в BGN и EUR и 6.00% в щатска валута. Промоцията е валидна за депозити, открити в периода от 15.11.2010 г. до 14.01.2011 г. вкл.

Няколко седмици по-рано трезора удължи крайния срок на промоцията по срочните си депозити, като запази лихвените равнища по тези предложения непроменени. Новият срок, до който ще се предлагат тези продукти на банката е 31.01.2011 г. вкл.

От 22.11.2010 г. Райфайзенбанк удължи срока на промоционалната кампания по стандартните си срочни депозити за физически лица. Срокът на промоцията по тези предложения беше удължен до 31.12.2010 г.

На същата дата ПИБ понижи предлаганите годишни лихви по промоционалните си предложения по срочни депозити в EUR. Понижението при различните оферти беше различно, но обобщено варира между 0.20 и 0.25 п.п. След това с по-ниски лихви се оказаха следните депозити на банката в EUR:

- Супер депозит
- Двугодишен свободен депозит
- Депозит „Есен”
- Депозит „Четири сезона”
- „Заплата”
- „Пенсия”

Потребителски кредити

Все още продължава тенденцията кредиторите да насочват вниманието си основно към жилищните заеми. Така беше и през ноември. Само две банки показаха активност по отношение на тези продукти.

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания на потребителските кредити в лева и евро. Тя се провежда в периода 22.11. - 31.01.2011 г. и акцентът е върху по-ниски лихви по заемите. Промоционалните лихвени проценти са с 0.20 - 0.30 п.п по-ниски в сравнение с досегашните.

За кредит в евро до 7 години, с поръчители и превод на работна заплата лихвата е 9.95%. Аналогът без поръчители, с превод на работна заплата е с лихва 10.95%.

За кредити над 7 години, с поръчители и превод на работна заплата, лихвата е 10.15%, а без поръчители с превод на работна заплата, лихвата е 11.15%.

В левовите кредити, до 7 години, с поръчители и превод на работна заплата, лихвата е 10.15%, а без поръчители с превод на работна заплата, лихвата е 11.95%.

За кредити над 7 години, с поръчители и превод на работна заплата, лихвата е 11.15%, а 12.15% е за кредити без поръчител, с превод на работна заплата.

Другата банка, която коригира продуктите си за потребителско финансиране беше Alpha Bank. Корекциите бяха по някои параметри на потребителския кредит „Алфа всичко в едно” и стандартния потребителски кредит. Промените са в сила до 31.12.2010 г. Вече кредитът „Алфа всичко в едно” без превод на работна заплата е с максимален срок 240 месеца – двойно увеличение спрямо досегашния срок. Също така за новите клиенти продуктът ще се предлага без такса за разглеждане на документи, която до момента беше 30 BGN. Максималната сума, която може да бъде изтеглена е до 25 000 лв., ако е без обезпечение и до 100000 лв. или равностойността в евро, ако бъде предложено обезпечение.

При кредит „Алфа всичко в едно” с превод на работна заплата промяната е само в таксата за разглеждане на документи, която в съответсвие с кампанията отпада. При стандартния потребителски кредит в лева договорената лихва, която до момента беше 15.19% бе завишена малко и достигна ниво от 15.50%.

Жилищни и ипотечни кредити

Още в първия ден на месеца две банки предложиха на бъдещите си клиенти новости по своите продукти. Първата банка беше Емпорики банк. Предложението на трезорът се изрази в два нови продукта с фиксирана лихва съответно за първите три и първите пет години. Фиксираните лихви са на атрактивни нива и варират в границите на 6%. 5.85% е фиксираната лихва  за първите три години, а 6.35% е тя за първите пет години. След периода на фиксирана лихва, лихвеният процент се формира на база 3M EURIBOR + надбавка. Наред с тези предимства, от банката посочват и някои допълнителни:

- Възможност за издаване на дебитна карта Visa Electron с Чип;
- Възможност за издаване на кредитна карта Visa Classic или Visa Gold;
- Безплатна застраховка “Имот”, с включени покрити рискове “Пожар” и “Земетресение”.

Втората банка, която още в самото начало на ноември промени своите предложения беше Alpha Bank. В съответствие с практиката на банката на всеки 3 месеца да коригира лихвените си условия съобразно нивата на 3М Софибор и 3М Юрибор, бяха въведени някои промени. Alpha Bank намали лихвените проценти по жилищните кредити за покупка, рефинансиране, строителство и ремонт. Корекциите се дължат не само на промените в пазарните индекси, но и в понижения в надбавките към тях. Всъщност основният фактор лихвите да се понижат бяха именно те. Така например при заемът за покупка, строеж и довършителна дейност в евро, надбавката при формирането на лихвата бе понижена са 1 п.п. Допълнителна отстъпка от 30 базисни пункта получават клиентите, ако закупят целия „Alpha Ипотечен пакет”. Надбавките при кредитите за ремонт в евро също бяха променени, но в посока нагоре – с 0.60 п.п.

Левовите заеми от своя страна останаха почти без промени, що се касае до лихвите. Там корекции в надбавките не се наблюдаваха и единствените промени бяха в резултат променената стойност на 3М Софибор. Лихвите нараснаха незначително – с около 3 базисни пункта.

Наред с лихвените промени, промени настъпиха и при някои такси. В периода до края на годината банката премахна таксата за разглеждане на документи. Освен подобряването на посочените до тук параметри, през ноември бяха въведени и някои завишения. Месечната такса за управление на кредита вече е 0.06% вместо 0.05%, както беше до сега, а таксата за предсрочно погасяване на заема, ако се погасява през първите 5 години нарасна от 3% на 5%.

Ноември беше месец за нови продукти и за ПИБ. Банката предложи три нови ипотечни кредита –  жилищен, ипотечен и студентски. Клиентите на банката, които получават доходите си по разплащателна сметка с дебитна карта, използват кредитна карта с лимит мин. 1000 евро с включена услуга “SMS известяване” и са регистрирани за услугата “Плащане на комунални сметки”, могат да получат кредит при фиксирана лихва за първите 3 години в размер на 7%. За клиентите, които имат открита разплащателна сметка с дебитна карта към нея и ползват кредитна карта с лимит от най-малко 1000 евро, лихвата за първите три години е фиксирана на 8%. След изтичане на този период лихвата се формира от Базисен лихвен процент па ПИБ (БЛПкс) за евро и щатски долари и надбавка. Продуктът включва и безплатна застраховка на имота.

Около средата на отминалия месец Райфайзенбанк също предложи своите новости. Те бяха в две посоки – праговете на лихвите вече не се ограничават от 15 г. срок на кредита, а от 20 г. Така вече заемите до 20 г. ще струват с 0.40 п.п., а тези над 20 г. – с 0.20 п.п. Пониженият са валидни за всички кредити на банката във валута лев и евро.

Пак в средата на ноември, но Алианц Банк България предложи нови условия за своите бъдещи клиенти. Специалните оферти са насочени само за посетители на сайта на МОИТЕ ПАРИ. За тях банката предложи намаление в еднократната административна такса в размер на 0.20 процентни пункта, както и бонус за клиента кредитна карта с предварително одобрен лимит от 2000 лева. Картата се издава без такса. Задължително условие за ползване на преференциите е одобрените клиенти да регистрират услугата интернет банкиране – Allianz E-bank с право на подпис и да заявят минимум 2 комунални сметки за плащане чрез услугата „Електронни битови сметки”. Специалните оферти могат да бъдат открити на moitepari.bg

Статистика „Нередовни, необслужвани и преструктурирани кредити"

 

 

Вид кредит

 

Валута

 

Месечен ръст

 

BGN

 

EUR

 

Друга валута

 

ОБЩО

 

Потребителски кредит

 

17.19%

 

13.55%

 

26.61%

 

16.62%

 

2.19%

 

Жилищен / Ипотечен

 

16.47%

 

13.44%

 

31.18%

 

15.10%

 

3.58%

 

Банкова система

 

18.25%

 

17.32%

 

9.96%

 

17.55%

 

5.75%

 

Застраховка „Гражданска отговорност”

В сила от 01.11.2010 г. влезе в сила нова Тарифа по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на МПС на Лев Инс. Съгласно нея цената на застраховката се повиши с около 16-20 лв. за леки МПС с кубатура над 1500 куб. см до 2500 куб. см. Премията при разсрочено плащане също се повиши с около 13 лв.

В същия ден БГ Имоти започна кампания „Кръстосани продажби”, чиито обхват са собствениците и ползвателите на леки автомобили. Съгласно условията по нея клиентите с новосключена полица „Домашно имущество”, в периода на кампанията има право на следната отстъпка по застраховка „ГО на автомобилистите”:

В сила от 01.11.2010 г. влезе в сила нова Тарифа по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на МПС на . Съгласно нея цената на застраховката се повиши с около 16-20 лв. за леки МПС с кубатура над 1500 куб. см до 2500 куб. см. Премията при разсрочено плащане също се повиши с около 13 лв.В същия ден започна кампания „Кръстосани продажби”, чиито обхват са собствениците и ползвателите на леки автомобили. Съгласно условията по нея клиентите с новосключена полица „Домашно имущество”, в периода на кампанията има право на следната отстъпка по застраховка „ГО на автомобилистите”:

- При премия „Домашно имущество” до 50 лв. вкл., се предлага 5% отстъпка по застраховка ГО;
- При премия „Домашно имущество” над 50 лв., се прилага 10% отстъпка по застраховка ГО.

Срокът на кампанията е до 28.02.2011 г.

Отново на 01.11.2010 г. Булстрад въведе нови отстъпки и завишения по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Чрез промяната отстъпките по застраховката за товарни автомобили могат да достигнат до 50%. Нововъведенията не се отразиха върху цената на застраховката за леки МПС.

Бул Инс също предприе корекции в цената на задължителната застраховка. В средата на изминалия месец влезе в сила нова Тарифа на компанията, съгласно, която цената на застраховката вече не се определя от регистрацията на застрахования автомобил. Съгласно новите условия най-евтина е цената на застраховката за леки МПС до 1600 куб. см. и съгласно тях собственика ще трябва да заплати 191.00 лв. за едногодишна застраховка (без стикер и вноска към ГФ и ОФ).

Отново в средата на месец ноември Евро Инс върна старата си Тарифа по задължителната застраховка. В резултат на това беше променена методиката на ценообразуване на премията по застраховката.

Уника не изостана от промените на останалите застрахователи и също прие нова Тарифа по застраховка „Гражданска отговорност”. Съгласно нея компанията предоставя отстъпка при ползване на застраховката за територията на Р България. Нейният размер е от 32 лв. до 60 лв. в зависимост от региона на ползване на автомобила.

ДЗИ също коригира условията си по задължителната застраховка ГО на автомобилистите. С нея компанията увеличи цената на застраховката при разсрочена плащане на 2 или 4 вноски. Увеличението беше с около 30-40 лв. Променен беше и размера на отстъпката при еднократно заплащане на премията – от 10% на 15%.

Отново на 19.11.2010 г. влезе в сила нова Тарифа по задължителната застраховка на Армеец. С нея бяха направени следните промени:

- Увеличена беше премията за товарни МПС над 5 т., влекачи, всички видове ремаркета, мотоциклети, мотопеди и автобуси над 20 места;
- Въведено е ново завишение за МПС, използвани за превод за опасни товари – до 50%
- Променен е размерът на отстъпката за еднократно плащане на премията – от 5% на 10%.

Не на последно място в края на месец ноември Дженерали също коригира цената на задължителната си застраховка ГО на автомобилистите. Компанията промени прага на цената по мощност на леките автомобили и повиши цената на застраховката. Това повишение се оказа най-чувствително за леки МПС с регистрация – София и Варна, с кубатура над 2500 куб. см. При тези условия базовата цена  на застраховката за собственици на МПС на възраст под 29 години се увеличи с 622 лв. (от 672 лв. на 1294 лв.). Разбира се за собственици на МПС над посочената по-горе възраст цената на застраховката е с около 500 лв. по-ниска. Това говори, че компанията се е позиционирала в по-малките градове и населени места и към собствениците на автомобили на възраст над 29 години.