По-голямата част от големите търговски банки у нас продължават да предлагат лихвени проценти по срочни депозити, близки до нула. По валути по-съществено повишение се наблюдава при лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити на домакинствата в долари, докато при лихвените проценти по депозити в левове и в евро повишението е сравнително по-слабо. Това отчита БНБ в тримесечното издание „Икономически преглед“.

Към декември 2023 г. среднопретегленият лихвен процент по нови срочни депозити в сектора на домакинствата възлезе на 1.50%, като спрямо края на 2022 г. отбеляза повишение с 56 базисни точки (0.94% през декември 2022 г.). Влияние за отчетеното повишение на лихвения процент по нови срочни депозити на домакинствата в края на годината оказват специфични фактори.

Лихвеният процент и годишният процент на разходите (ГПР) по новоотпуснатите потребителски кредити се запазват на сходни нива спрямо края на 2022 г. и възлизат съответно на 9.56% и 10.10% (9.67% и 10.18% в края на 2022 г.) . При новоотпуснатите жилищни кредити в края на годината лихвеният процент и ГПР са съответно 2.59% и 2.86% (2.65% и 2.89% към декември 2022 г.).

Банките затягат отпускането на кредити на фирмите и в същото време облекчават заемите на домакинствата, отчитат още от БНБ, позовавайки се на претеглените резултати от Анкетата за кредитната дейност на банките. Банките отчитат най-съществено затягане на условията както по фирмените, така и по потребителските и жилищните кредити по отношение на лихвените проценти.

В допълнение при корпоративните кредити се наблюдава по-съществено затягане и по отношение на премията за по-рискови заеми, а в сектора на домакинствата съответно и по отношение на таксите и комисионите и изискванията за обезпечение.

Как банките у нас определят лихвите по кредити

В същото време при жилищните кредити банките продължават да отчитат облекчаване на условията по отношение на максималния размер на кредита. Основните фактори за затягане на кредитната политика (кредитни стандарти и условия 30 ) на банките през третото тримесечие на 2023 г. са били по-ниската склонност за поемане на риск, повишената оценка на риска, а при фирмените кредити и по-високата цена на привлечения ресурс.

istock
istock

Същевременно конкуренцията, ликвидната позиция на банките и цената на привлечения ресурс са продължили да оказват влияние в посока към облекчаване на стандартите и условията за кредитиране на домакинствата.

Банките отчитат още понижаване в търсенето на кредити от малки и средни предприятия и малък спад при търсенето на кредити за потребление спрямо предходното тримесечие. Същевременно по-съществено повишение има в търсенето в сегмента на големите предприятия и слабо нарастване в търсенето на жилищни кредити.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase