При придобиване право на допълнителна пенсия осигуреното лице има право да получи при поискване от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, информация за размера на натрупаните средства по индивидуалната му партида, а при осигуряване в универсален пенсионен фонд - и размера на сумата на брутния размер на постъпилите осигурителни вноски.

Също така и видовете плащания, които предлага, начините за тяхното преизчисляване и актуализация, правата на наследниците и прогнозния размер на първата пенсия, съответно срока и прогнозния размер на разсроченото плащане.

Хората си искат веднага парите за втора пенсия


Какви са другите ни права по отношение на достъпа до информацията от пенсионноосигурителните дружества и какъв е редът и начините за получаването на тази информация, разяснения дава Тодор Капитанов.

istock
istock

Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предостави при поискване от лице, осигурено във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми с вноски, в 7-дневен срок писмена информация относно придобиването на права върху средствата по индивидуалната партида и последиците във връзка с това в резултат на прекратяване на правоотношението с лицето или с предприятието осигурител.

Информация по същия ред се предоставя и за условията, определящи третирането на средствата по индивидуалната партида след прекратяване на правоотношението. Когато е допустимо изтегляне на средствата преди придобиването на право на пенсия, в информацията се включва и писмена клауза, че осигуреното лице следва да разгледа възможността да потърси консултация относно влагането на тези средства за пенсионно осигуряване.

Кой има право на наследствена пенсия

Дружеството е длъжно да предостави при поискване на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в 7-дневен срок писмена информация за полагащите им се средства от индивидуалната партида на починалия и условията, определящи третирането на тези средства.

istock
istock

При поискване пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предоставя на осигурените лица и пенсионерите по професионална схема освен информацията за всяка промяна в схемата, произтичаща от изменения и допълнения в нормативната уредба, в правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми или в колективния трудов договор, съответно в колективното споразумение, в 7-дневен срок от промяната.

Също така следва да предоставя информацията относно годишния финансов отчет и годишния доклад за схемата, по която са осигурени лицата, информация относно инвестиционната политика на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и относно структурата на инвестиционния портфейл.

Колко пари има във фонда за гарантиране на пенсиите

Всяко осигурено лице във фонд има право да бъде информирано за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми своевременно преди навършване на възрастта за получаване на правото на лична пенсия за старост или по искане на съответното лице информация относно видовете плащания, на които ще придобие право.

istock
istock

Пенсионерите имат право ежегодно да бъдат информирани по професионалната схема относно поемането на инвестиционен риск от тяхна страна и начина за преизчисляване на пенсиите им.

Когато при преизчисляване на пенсията бъде взето решение за намаляване на нейния размер, пенсионноосигурителното дружество уведомява съответния пенсионер по професионална схема за новия размер на пенсионното плащане поне три месеца, преди решението да бъде изпълнено.

В случай че правилникът на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и професионалната схема допускат извършване на промяна на вида на отпуснато плащане, пенсионноосигурителното дружество ежегодно информира пенсионерите относно тази възможност, размера на техните средства и видовете плащания, които може да им бъдат отпуснати въз основа на тях.

Справка:

Чл. 123з. от Кодекса за социално осигуряване

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg