Как се определя размерът на паричното обезщетение за безработица и има ли особености за определянето му в някои отделни случаи, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg.

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година.

Определените за 2021 г. минимален и максимален размер на обезщетението са съответно 12,00 лв. и 74,29 лв.

Какви осигуровки се плащат при работа в чужбина

Когато в периода, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:

istock
istock

- за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период;

Гълъб Донев: Броят на продължително безработните е намалял над два пъти

- за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст - доходът, от който е определено паричното обезщетение по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица;

- за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

- за времето, през което лицето не е осигурено за безработица - среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период.


Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Разпореждането се издава в 14-дневен срок от приемане на заявлението или от деклариране на съответните обстоятелства.

Безработицата се задържа на рекордните 4.7%

Длъжностното лице може да измени или отмени влязлото в сила разпореждане, когато:

- са представени нови документи или доказателства, които имат значение за определяне правото, размера и периода на паричното обезщетение;

- паричното обезщетение е неправилно отпуснато или неправилно е отказано отпускането му.

Същото длъжностно лице издава разпореждане и за възстановяване на добросъвестно и недобросъвестно получено парично обезщетение за безработица.

Справка:

чл. 54б, ал.1 КСО,

чл. 54б, ал. 7 КСО

чл. 54ж, ал. 1-3, чл. 54е, ал. 4 КСО,

чл. 11 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

чл. 5, ал. 1 НОИПОБ

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg