При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя срещу подпис.

Какви са задълженията на работодателите и правата на работниците и служителите по отношение на процедурата и сроковете за оформянето и предаването на трудовата книжка, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Какво да правим, ако изгубим трудовата си книжка

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка основанието за прекратяване на изплатените на работника или служителя обезщетения при прекратяването на трудовото правоотношение, както и продължителността на трудовия стаж, придобит по трудово правоотношение в години, месеци и дни.

Предаване на трудовата книжка следва да се осъществи в деня на прекратяване на трудовото правоотношение, веднага след вписване на посочените данни в нея. То трябва да стане чрез връчване лично на лицето. Предаването означава фактическо поставяне на трудовата книжка във владението на работника или служителя.

istock
istock

Когато работникът или служителят не е в предприятието в деня на прекратяване на трудовото правоотношение и оформяне на трудовата книжка, предаването й може да стане по три начина:

1. Чрез писмена препоръчана покана с обратна разписка до работника или служителя да се яви при работодателя, за да получи трудовата си книжка. В този случай работодателят ще е изпълнил задължението си за предаване на трудовата книжка в деня на получаването на поканата от работника или служителя, удостоверен върху обратната разписка.

Предлагат въвеждане на електронна трудова книжка

2. Чрез изпращане на трудовата книжка по пощата. Трябва да се има предвид, че за този вид предаване на трудовата книжка е необходимо предварителното писмено съгласие на работника или служителя. В този случай моментът на предаването ще бъде денят на изпращането й по пощата.

3. Чрез предаване на трудовата книжка на писмено упълномощено от работника или служителя лице. В този случай работодателят ще е изпълнил задължението си за предаване на трудовата книжка в деня на предаването й на упълномощеното лице, което трябва да стане срещу подпис.

istock
istock

При закриване на предприятието, без да е посочен правоприемник, всички съхранявани от него разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, трудови книжки и други документи, установяващи осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в предприятието, се предават на териториалните поделения на НОИ и се пазят в специални архивохранилища. Удостоверенията за трудов стаж се издават от териториалните поделения на Националния осигурителен институт безплатно в срок до 30 дни въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и други документи на прекратени осигурители без правоприемник.

Справка:

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg