Едноличен търговец, наричан още и едноличен собственик или ЕТ, е физическо дееспособно лице, което представлява своя бизнеса. Това е и причината, поради която много еднолични търговци използват собствените си имена като име на фирмата.

Какво се случва със социалното осигуряване, когато едноличен търговец преустановява временно дейността си и какво следва да предприеме, за да спре осигуряването си,
отговаря Тодор Капитанов.

Едноличните търговци са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт за времето, през което упражняват дейност в това качество.

Предлагат максималният осигурителен доход да стане 5000 лв. от 1 юли

Принципът на осигуряване само за периодите, през които се упражнява трудова дейност, е заложен в Кодекса за социално осигуряване, на основание на който осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването на тази дейност.

Ако търговецът има намерение да преустанови временно дейността си и във връзка с посоченото основанието за внасяне на осигурителни вноски отпада.

istock
istock

Спрямо закона, при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

За да декларира прекъсване на осигуряването си, едноличният търговец трябва да подаде в компетентната териториална дирекция на НАП попълнена Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. В тази декларация се посочва датата, от която той преустановява дейността си.

Осигуровки и данъци по граждански договори

Прекъсването на осигуряването от самоосигуряващото се лице едноличен търговец прекъсва и неговия осигурителен стаж.

При възобновяване на дейността си, едноличният търговец също следва да заяви датата, на която започва да работи. Това става отново с подаването на Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Важно е да се отбележи, че ако осигуряването се възобнови през същата календарна година, търговецът не може да промени вида на осигуряването си и трябва да внася осигурителни вноски за избраните преди прекъсването социални рискове. За същите рискове се внасят осигурителни вноски и когато дейността се възобнови в следваща календарна година, ако това не е заявено в съответния срок.

Промяна на избраните социални рискове може да се извърши само в периода от 01.01. до 31.01. на всяка календарна година.

Справка:

чл. 1, ал. 2 от Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

чл. 10 КСО


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg