Хората ще могат да се пенсионират по-лесно, предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, качени за обществено обсъждане. В нея са предвидени документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или добавка по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване – вдовишка добавка.

Сега законът изисква представянето на удостоверение за наследници, както и от родителите документ, удостоверяващ, че са родители – удостоверение за раждане, съдебно решение или удостоверение от общината. Друг член в наредбата предвижда възможност за служебно набавяне на тази информация, но само ако съответното удостоверение не е представено от правоимащото лице.

Наредбата изисква още за изплащане на неполучена от починал пенсионер пенсия неговите наследници да представят удостоверение за наследници.

В същото време обаче от 1 март влизат в сила промяна в Закона за електронното управление, съгласно която отпада възможността административните органи да изискват от хората да представят документи, които са налични в регистри и могат да бъдат набавени по служебен път.

Затова в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се предлага да отпадане изискването за прилагане на удостоверение за наследници към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или вдовишка добавка, както и при подаване на заявлението за изплащане на пенсията на починал. 

Променят наредбата за осигуровките на самонаети

Предлага се документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на пенсионни права, да се изискват служебно.
С приемането на предложените промени ще се намали административната тежест в процеса на пенсионното производство за хората при заявяване на наследствени пенсии, добавки по чл. 84 от КСО и изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер, се посочва в мотивите към проекта.

istock
istock

Друга промяна касае осигурителните права на хората, събиращи диворастящи гъби и плодове. С влизането в сила от 1 януари 2024 г. на промени в Кодекса за социално осигуряване те трябва да се осигуряват задължително за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху месечен осигурителен доход в размер на половината от минималната работна заплата за страната.

В тази връзка е предложена промяна в наредбата, свързана с установяването и зачитането на осигурителен стаж и осигурителен доход на тези лица. В промените е записано, че осигурителният им стаж и осигурителният им доход се установяват с  регистрите на Националния осигурителен институт. Средномесечният осигурителен доход, съответно осигурителният им доход за месеца, се определя от дохода, върху който са внесени осигурителни вноски. Тази промяна влиза в сила със задна дата – от 1 януари. 
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase