Българската стопанска камара (БСК) започва проект за насърчаване на по-дългия трудов живот, съобщиха от пресцентъра на камарата.

Проектът "Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа" се финансира с 1,7 млн. лева от Европейския социален фонд чрез ОП "Развитие на човешките ресурси" и ще бъде изпълняван от БСК, в партньорство с КНСБ, през следващите две години.

Проектът ще подкрепи 10 икономически сектора, 120 предприятия и 2000 заети.

Основните цели са да се увеличи дела на заетите чрез насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа; приспособяване на политиките по управление на хора в предприятията и на индустриалните отношения към променящите се демографски тенденции и застаряване на работната сила и създаване на предпоставки за развитието на т.нар. "сребърна икономика".

iStock
iStock

Как да си осигурим достойни старини

Цели се и развитие на социално партньорство за осигуряване и поддържане на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации, и нуждата от трансфер на знания и опит между поколенията на работното място.

В рамките на проекта ще бъдат осъществени серия от проучвания, изследвания и анализи, ще бъдат разработени методически материали, секторни стратегии и политики за насърчаване и подпомагане на процесите, свързани с активното стареене и внедряване на междугенерационния подход.

Създаденият капацитет и натрупаният опит по проекта ще подпомогнат партньорството и ефикасността в разработването и практическото осъществяване на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора (2019-2030).

В изпълнението на проекта ще бъдат ангажирани над 300 експерти от БСК и членуващи в нея браншови и регионални сдружения на работодателите, експерти от КНСБ, мениджъри и специалисти „човешки ресурси“. 

iStock
iStock

С колко вдигат пенсиите от 2020 година

От камарата цитират демографски данни в подкрепа на необходимостта от насърчаване на по-дългия трудов живот. За 26 години, в периода 1992-2018 г., средната продължителност на живота на населението в България се е увеличила със седем годиниПрогнозите за следващите 30 години са, че средната продължителност на живота ще надхвърли 85 години. 

Човешкият потенциал на т.нар. "трето поколение" става все по-важен, се посочва в съобщението.

Около 1,5 млн. пенсионирали се български граждани разполагат с капацитет (опит, знания, мъдрост), за да продължат да допринасят за обществото, и трябва да им се даде възможност да останат на пазара на труда и да бъдат професионално активни за по-дълъг период, допълват от Стопанската камара.

Кои места са най добри за пенсиониране според климата

В съобщението се отбелязва обаче, че има разумна възрастова граница за професионална активност, която е различна за отделните хора, но обикновено гравитира около 70-75 години.

iStock
iStock

По-възрастните работници на 55-65 и повече години са все по-голяма част от работната сила в България. През 2003 г. те са съставлявали 12%, докато през 2019 г. вече са над 23%.

Според изследване на Световната банка (2016) страната ни е на едно от първите места по рязък спад на трудоспособното население. През 2010 г. средната възраст на работната сила е била 35-39 г., но съгласно прогнозите до 2030 г. тя ще стане 50-54 г. и, ако тенденцията се запази, до 2050 г. средната възраст на трудоспособното население у нас ще бъде 60-64 години.

Кои пенсионери взимат по-големи пенсии


Днес трима работещи в България подкрепят един пенсионер (3/1). След 40 години това съотношение ще бъде 1,7/1, посочват от БСК.

Това поставя сериозни предизвикателства пред състоянието на човешкия капитал и икономиката, пред пенсионната система, здравното осигуряване, социалната защита, пред отношенията между поколенията и социалната структура на нашето общество. 

Работодателите са силно заинтересовани, но все още са неподготвени за предизвикателствата и трудностите, породени от демографската криза и дефицита (количествен и качествен) на работна сила. В голяма част от предприятията липсват практически инструменти и среда, чрез които тези процеси да бъдат управлявани, считат от БСК.

iStock
iStock

Синдикатите са изправени пред необходимостта да отстояват по-добри условия на труд, съобразени със специфичните възрастови потребности на различните генерации трудещи се и да разширят приложното поле на колективното трудово договаряне.

Демографските промени изискват навременна реакция и ефективни действия, както от държавните институции, така от социалните партньори и всички заинтересовани страни.

Структурата на домакинските бюджети се подобрява

Европейската комисия прие множество документи, свързани с насърчаването на активното остаряване, „сребърната икономика“, мобилизирането на потенциала на бързо застаряващата работна сила и поощряването на междугенерационния подход.

Политиките по насърчаване на активното стареене и засилването на връзката между трудовите генерации е приоритет и за социалните партньори на европейско и национално равнище.

През 2017 г., в рамките на работната програма на социалните партньори на европейско ниво (2015-2017 г.) е подписано Рамково споразумение за активното стареене и междупоколенчески подход, чиито адресати са националните организации, членуващи в съответните европейски сдружения на работодателите и синдикатите.

Като единствен член на BusinessEurope от България, Българската стопанска камара (БСК) е ангажирана в прилагането на рамковото споразумение в страната.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg