Комисия за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, който прилага законодателството за защита на потребителите в България и осъществява административен контрол върху целия вътрешен пазар. Основната цел на този контрол е да създаде среда, където потребителите да се чувстват спокойни и сигурни. КЗП притежава компетенции по следните закони:

Закон за защита на потребителите

ЗЗП регламентира защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област. Целта му е да осигури защита на основните права на потребителите:

- Право на информация за стоките и услугите;
- Право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
- Право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия;
- Право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;

istock
istock

- Право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;
- Право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;
- Право на сдружаване с цел защита на интересите им;
- Право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

Закон за електронната търговия

ЗЕТ регулира обществени отношения, свързани с осъществяването на електронна търговия. Електронна търговия по смисъла на този закон е предоставянето на услуги на информационното общество. Такива услуги, включително предоставянето на търговски съобщения, обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата. Услугите на информационното общество се предоставят свободно, освен ако в закона е предвидено друго.

istock
istock

Закон за платежните услуги и платежните системи

Законът урежда:

- Изискванията към дейността на доставчиците на платежни услуги и видовете платежни услуги;
- Условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност от платежните институции;
- Изискванията за предоставяне на информация при извършване на платежни услуги;
- Правата и задълженията на страните при извършването на платежни услуги;
- Изискванията за прозрачност и съпоставимост на таксите, начислявани на потребителите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки в рамките на страната и улесняването на потребителите при трансгранично откриване на платежни сметки в рамките на Европейския съюз;

istock
istock

- Условията и реда за откриване и използване от потребителите на платежни сметки за основни операции;
- Условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност от дружествата за електронни пари;
- Окончателността на сетълмента в платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа;
- Условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност от платежните системи;
- Платежния надзор;
- Реда за извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с предоставянето на платежни услуги.

Закон за потребителския кредит

Целта на ЗПК е да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит, както и чрез насърчаване на отговорно поведение от страна на кредиторите при предоставяне на потребителски кредит. Този закон урежда:

istock
istock

- Изискванията към договора за потребителски кредит, включително когато е сключен чрез посредник, както и към рекламата на този вид договор;
- Изискванията към преддоговорната информация и начина на изчисляване на годишния процент на разходите при договор;
- Правото на потребителите на отказ от сключения договор за потребителски кредит, както и на предсрочно погасяване на задълженията;
- Правото на достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове във връзка с договор за потребителски кредит.

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

Този закон регламентира изискванията за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители, условията и реда за регистрация на кредитните посредници и контрола върху тях. По смисъла на закона кредити за недвижими имоти са кредити, обезпечени с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, и кредити, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот. Законът има за цел да:

istock
istock

- Осигури защита на потребителите чрез създаване на условия за вземане на информирано решение при получаване на кредити за недвижими имоти на потребители;
- Осигури условия за отговорно поведение на кредиторите и кредитните посредници при предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители;
- Насърчи отговорно поведение на потребителите при получаване на кредити за недвижими имоти с цел предотвратяване на прекомерната им задлъжнялост.

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

Законът урежда изискванията за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Законът има за цел да осигури защитата на потребителите при предоставяне на финансови услуги от разстояние. Разпоредбите на този закон се прилагат за договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние между доставчик и потребител.

istock
istock

Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Този закон регулира общите правила за упражняването на свободата на установяване на доставчиците на услуги и свободното движение на услуги при запазване на високото им качество. По смисъла на този закон „услуга“ е всяка стопанска дейност, извършвана срещу възнаграждение или за собствена сметка от доставчик на услуги. Целите на закона са:

- Улесняване на упражняването на дейности по предоставяне на услуги от доставчици, установени в държава членка;
- Гарантиранe на правата на доставчиците и получателите на услуги;
- Намаляване на административната тежест за доставчиците на услуги, установени в държавите членки, и опростяване на процедурите за компетентните органи в Република България чрез установяване на единно звено за контакт и предоставяне на услуги по електронен път;
- Установяване на система за обмен на информация и взаимно сътрудничество между компетентните органи в Република България и тези в държавите членки.

istock
istock

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Законът има за цел да осигури защита на икономическите интереси на потребителите при предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, както и при продажба на стоки на потребители. Този закон урежда изискванията относно договорите за:

- Предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, сключени между търговци и потребители, и по-специално изискванията относно съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга, средствата за защита на потребителите при непредоставяне или несъответствие на цифрово съдържание или цифрова услуга, реда и условията за използването на тези средства за защита, както и реда и условията за изменение на цифровото съдържание или цифровата услуга;

- Продажба на стоки, сключени между продавачи и потребители, и по-специално изискванията относно съответствието на стоките, средствата за защита на потребителите при несъответствие, реда и условията за използването на тези средства за защита и търговските гаранции.

istock
istock

Закон за туризма

ЗТ урежда обществените отношения, свързани с управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти; туристическото райониране на страната, туристическите райони, създаването, устройството, организацията и дейността на организациите за тяхното управление; правомощията на държавните органи, териториалните органи на изпълнителната власт, организациите за управление на туристическите райони и туристическите сдружения по формиране и провеждане на политика за устойчиво развитие на туризма. Целите на закона са да:

- Осигури условия за устойчиво развитие на туризма и конкурентоспособен национален туристически продукт;
- Създаде условия за развитие на специализираните видове туризъм - културен, здравен, СПА и уелнес, селски, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм;
- Въведе единни критерии за извършване на туристически дейности и предоставяне на туристически услуги;
- Осигури защита на потребителите на туристическите услуги.

istock
istock

Закон за движението по пътищата

ЗЗП закон регулира правилата за движение по обществените пътища, изискванията към пътните превозни средства за участие в движението, изискванията за правоспособност на водачите на пътните превозни средства, правата и задълженията на участниците в движението и на съответните служби и длъжностни лица, както и принудителните мерки и наказанията за нарушаване на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове.

Целта на този закон е да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на юридическите и физическите лица, както и околната среда от замърсяването от моторните превозни средства.

Закон за виното и спиртните напитки

Този закон регламентира условията и реда за производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, плодовите вина, оцета, етиловия алкохол и дестилатите от земеделски произход, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал.

istock
istock

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Законът регулира обществените отношения, свързани с производството, окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията с тютюн, производството, представянето и продажбата на тютюневите и свързаните с тях изделия.

Закон за генетично модифицирани организми

Този закон урежда обществените отношения, свързани със:

- Работата с генетично модифицирани организми (ГМО) в контролирани условия;
- Освобождаването на ГМО в околната среда;
- Пускането на пазара на ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти;
- Пренасянето на ГМО;
- Вноса, износа и транзита на ГМО;
- Контрола върху горепосочените дейности.

Законът има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда при осъществяване на гореизброените дейности при спазване на принципа на предпазливостта. Това означава приоритетна защита на човешкото здраве и околната среда при наличието на опасност от потенциални неблагоприятни въздействия, независимо от съществуващите икономически интереси или от липсата на достатъчно научни данни.

istock
istock

Закон за управление на отпадъците

Законът регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността.

С този закон се определят изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни и/или масово разпространени отпадъци, както и изискванията за разширена отговорност на производителите на тези продукти с цел насърчаване на повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на образуваните отпадъци.

Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с изискванията на нормативните актове относно опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните, шума и миризмите и опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита.


Закон за административните нарушения и наказания

Този закон определя общите правила за административните нарушения и наказания, реда за установяване на нарушенията, за налагане и изпълнение на наказанията и осигурява необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите.

Деянията, които съставляват административни нарушения, и съответните за тях наказания, се определят със закон или указ. Когато нарушението на закон или указ е обявено общо за наказуемо с определено по вид и размер наказание, Министерският съвет и членовете на правителството, ако са овластени със съответния закон или указ, могат да определят съставите на конкретните нарушения. Общинските съвети при издаване на наредби определят съставите на нарушенията и съответствуващите на тях наказания, предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Административнопроцесуален кодекс

Кодексът урежда:

- Издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове;
- Разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите;
- Производството за обезщетение за вреди от незаконни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица;
- Разглеждането на искания да се задължи административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие;
- Дейността по уеднаквяване на съдебната практика по административни дела;
- Изпълнението на административните и на съдебните актове по административни дела;
- Извършването на комплексно административно обслужване;
- Споразумението и административния договор.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg