Съветът на Европейския съюз прие Директивата за насърчаване на ремонта на повредени или дефектни стоки, известна още като Директивата относно правото на ремонт. Това ще улесни потребителите да искат ремонт вместо замяна, а ремонтните услуги ще станат по-достъпни, прозрачни и привлекателни. Приемането на директивата е последната стъпка в процеса на вземане на законодателни решения.

Приетата директива утвърждава ново право за потребителите: правото на ремонт на дефектни продукти по по-лесен, по-евтин и по-бърз начин.

Освен това тя стимулира производителите да произвеждат продукти, които имат по-голяма дълготрайност и могат да бъдат ремонтирани, повторно използвани и рециклирани. И накрая, чрез директивата ремонтът се превръща в по-привлекателна икономическа дейност, която може да създаде качествени работни места в Европа. Това е от полза за всички икономически субекти, както и за околната среда, коментира  Алексия Бертран, държавен секретар на Белгия за бюджета и защитата на потребителите.

Улеснен ремонт

С приетата директива се създава набор от инструменти и стимули, така че ремонтът да стане по-привлекателен за потребителите. Те включват изискване към производителите да ремонтират продукти, които технически подлежат на ремонт съгласно правото на ЕС; наличието на незадължителен формуляр за ремонт с ясна информация относно процеса на ремонт (крайни срокове, цени и др.), европейска онлайн платформа, на която потребителите лесно могат да открият ремонтни услуги, и удължаване на законовата гаранция с 12 месеца, ако потребителите изберат ремонт вместо замяна.

ЕС слага край на изхвърлящи се уреди след краткосрочно ползване

В бъдеще списъкът на подлежащите на ремонт продукти може да бъде разширен: след въвеждане от страна на Комисията на нови изисквания за ремонтопригодност за определени продукти те ще бъдат добавени към Директивата относно правото на ремонт.

istock
istock

Какво предстои

След като бъде подписана от председателите на Европейския парламент и на Съвета, директивата ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила на 20-ия ден след публикуването ѝ. Държавите членки ще разполагат с 24 месеца от влизането в сила, за да транспонират директивата в националното право.

Контекст

Предложението беше представено от Комисията на 22 март 2023 г. и е част от новата програма за потребителите и плана за действие относно кръговата икономика. То допълва други неотдавнашни законодателни актове на ЕС за насърчаване на устойчивото потребление, като Регламента за екопроектирането на устойчиви продукти (който ще насърчи производството на подлежащи на ремонт продукти) и Директивата за предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход (която ще позволи на потребителите да вземат по-добре информирани решения за покупка от местата за продажба).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase