Разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз” се издава от Министерството на вътрешните работи за чужденците в Република България. В това разрешение се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта положително писмено становище за достъп до българския пазар на труда.

Синята карта на ЕС се издава на висококвалифицирани чуждестранни работници и служители.

Ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави


„Висококвалифицирана заетост” по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е наемане на работа на лице, което притежава необходимата за съответната работа компетентност - придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава.

Какви са изискванията за издаване на Синя карта на ЕС и на какви условия трябва да отговорят чуждестранните граждани, пребиваващи в България, за да получат този документ, отговаря Тодор Капитанов.

istock
istock

За издаването на този документ се поставят определени изисквания към образованието, към  възнаграждението и срока на трудовия договор на работника или служителя.

За да получи Синя карта на ЕС, работникът или служителят трябва да отговоря на следните условия:

1. Образование - той трябва да притежава необходимата за съответната работа компетентност - придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност, не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава.

Какво е вътрешнокорпоративен трансфер на работници и служители

2.Възнаграждение - брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на работника - гражданин на трета държава, трябва да е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

3.Срок на трудов договор- трудовият договор с висококвалифицирания работник или служител трябва да е със срок, не по-малък от 12 месеца.

iStock
iStock

Синя карта може да бъде издадена и без да се прилагат някои от изискванията по закон (провеждането на пазарен тест и изискването към общия брой наети работници и служители, граждани на трета държава, от местния работодател през предходните 12 месеца) за упражняване на висококвалифицирана заетост от работник - гражданин на трета държава, на длъжност от единична група професии от Националната класификация на професиите и длъжностите, включена в списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти.

Обезщетение за безработица след работа в чужбина

Този списък се утвърждава от министъра на труда и социалната политика въз основа на мотивирано предложение на национално представителните организации на работодателите и след обсъждане в Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност и в Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Основно изискване за издаване на синя карта при тези условия е брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на работника - гражданин на трета държава, да е най-малко два пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключване на трудовия договор.

Основна особеност на режима на издаване на синя карта е, че при него, за разлика от другите режими, се предоставя възможност притежателят на синя карта да смени работодателя си и да се регистрира като лице, което търси работа за срок от три месеца

Справка:
чл. 33к от Закон за чужденците в Република България
в чл. 17 – 21 от Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg