При настъпване на определени обстоятелства регистрацията се прекратява, а в някои случаи - възстановява. Регистрацията се прекратява и се възстановява с решение на директора на дирекция „Бюро по труда“.

Кога и при какви условия се извършва прекратяване на регистрацията в Агенцията по заетостта, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Основанията за прекратяване на регистрацията са приложими към всички регистрирани лица, които търсят работа, независимо от техния статус. Съответното основание е свързано с настъпването на определено обстоятелство. Регистрацията се прекратява от датата на настъпване на съответното обстоятелство.

Предлагат нови мерки за наемане на безработни

Основанията за прекратяване на регистрацията условно могат да бъдат разпределени в две групи: безвиновни и виновни. При безвиновните основания настъпват обстоятелства, при които не е налице виновно поведение от страна на търсещото работа лице. В тези случаи регистрацията се прекратява, когато търсещите работа лица подадат заявление по свое желание, починат, започнат работа и са осигурени или подлежат на осигуряване.


В тази връзка припомняме, че задължително са осигурени работниците и служителите по трудов договор, държавните служители, съдиите, прокурорите, следователите, военнослужещите и резервистите, членовете на кооперации, управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, и др.

Кой има право да провежда обучения с ваучери на заети и безработни лица

Регистрацията в Агенция по заетостта се прекратява и когато лицата се включат в програми и мерки за заетост по Закон за насърчаване на заетостта, както и в заетост по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;

Следва да се отбележи, че лицата, чието участие в субсидирана заетост е прекратено с дисциплинарно уволнение, имат право на регистрация не по-рано от изтичането на 12 месеца след уволнението.

Прекратяване на регистрация настъпва и когато лицата придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или получават професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или пенсия за старост в друга държава.

istock
istock

При виновните основания обикновено е налице виновно поведение от страна на търсещото работа лице, най-често свързано с неизпълнение на задължение, предвидено в Закона за насърчаване на заетостта. В тези случаи регистрацията се прекратява, когато търсещите работа лица не са посещавали и не са ползвали услугите на дирекция „Бюро по труда“ през предходната една година, не изпълнят препоръките на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие, не се явят на посочените дата и час в писмената покана от поделението на Агенцията по заетостта или в срок три работни дни след тази дата.

Как да проверите дали работите без осигуровки

Прекратяване си извършва и в случаите, когато лицата откажат да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове. Това важи и ако лицата прекратят участието си в курс за обучение на възрастни, не изпълнят изискването в срок 7 работни дни от промяната в декларирани обстоятелства да уведомят някое от поделенията на Агенцията по заетостта или пък декларират неверни данни при регистрация в териториалното поделение на Агенцията по заетостта.

В посочените случаи лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg