Командироването е временно изменение на трудовото правоотношение от работодателя, при което се променя мястото на работа – на работника или служителя се възлага за определен период да изпълнява трудовите си задължения на друго място в страната или в чужбина.

По отношение на дневните пари при задгранични командировки - те се определят съгласно специална наредба и са диференцирани в зависимост от държавата, където се осъществява командировката. Чрез тях се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт и други разходи.

Ще плащат по нов начин пътните при командировка

Когато приемащата страна осигурява пълен пансион в натура, на командированите лица се изплаща 30 на сто от размера на полагащите се дневни пари. При частично поемане на някои разходи дневните пари се намаляват с размера на разходите, в съответствие със законовите разпоредби.

Към настоящия момент в страната ни се обсъждат предложените промени за увеличение на размерите на командировъчните пари, при изпълнение на служебни задължения извън граница, но дали предложените увеличения на средствата са достатъчни спрямо икономическата обстановка в България и другите страни, отговаря Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

istock
istock

Липсата на промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина за дълъг срок е довело и до несъответствие с промените в обществените отношения в страната, както и с логиката и философията на финансовото управление и контрол в публичния сектор и правилата за бюджетиране в публичния сектор, в т.ч. разбирането за управленската отговорност на ръководителите на организации в публичния сектор. В този смисъл следва да се преразгледат и механизмите за централизирано планиране и специално отношение към валутните въпроси.

Можем ли да пребиваваме в чужбина с пари от командировъчни

В съществувалия от 2004 г. размер на дневните пари за служебните командировки и специализации в чужбина е налице значителен времеви лаг от близо 20 години, в който размерът на дневните пари не е актуализиран нито веднъж. Това не отговоря на изменението на цените на основните стоки и услуги, натрупаната кумулативна инфлация за периода, както и промените в икономическата конюнктура в Европа и останалия свят за този период.

istock
istock

Размерът на средствата за служебните командировки и специализации в чужбина, както всички други плащания, касаещи работещите в България, трябва да бъде функция от обективни критерии, които да мотивират по обективен начин тяхната актуализация. За съжаление, до момента нямаше никакви критерии.

Добра е посоката в настоящите намерения на Министерство на финансите за увеличаване на дневните и квартирните пари служебните командировки и специализации в чужбина и диференциран подход, които да отразява съответния стандарт на живот в държавата, в която е командирован служителят.

Предлагат увеличение на командировъчните

Липсва обаче ясна обосновка за използвания метод за достигане на диференцираните размери за съответните държави. Проектът гласи, че командированият в Унгария и Словакия ще получава най-ниския размер от 39 евро на ден. Това е увеличение с 11.4% спрямо размера от 35 евро приет през 2004 г. Наред с това, трябва да се отбележи, че средногодишната инфлация през 2022 г. (измерена с ХИПЦ) достигна в Унгария 15.3%, а в Словакия – 15%. Предложеното увеличение не покрива инфлацията натрупана само през 2022 г., а ако се върнем 24 години назад тя е твърде по-висока.

Това са обективни предпоставки обществото да настоява за увеличение на размера на дневните пари с оглед покриване на натрупаната инфлация, защото отдавна са загубили реалната покупателна способност, която са имали през 2004 г.. При настоящия размер на сумите за командировки и специализации в чужбина, работниците и служителите не могат да покриват разходите за изхранване, когато изпълняват служебните си ангажименти извън страната.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg