Приоритет на националната политика по насърчаване на заетостта е осигуряването на повече възможности за реализация на младите хора в България. Това уверяват от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в отговор на запитване на БТА как държавата стимулират работодатели да наемат младежи на работа и какви са условията и изискванията за регламентирано стажуване.

Данните на Агенцията по заетостта (АЗ) за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2023 г. показват, че най-често стажуване се осигурява от работодатели, осъществяващи дейност в икономически сектори „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Държавно управление“, „Преработваща промишленост“ и „Професионални дейности и научни изследвания“. Около 2/3 от младежите, включените в програми и мерки за насърчаване на стажуването и чиракуването, са били наети в тези сектори, информират от МТСП.

Ще се забранят ли неплатените стажове

През 2022 г. общо в програми и мерки за заетост и обучение на възрастни, финансирани от държавния бюджет, са включени 3876 младежи. По мерките за стимулиране чрез субсидиране на обучения на работното място, стажуване и чиракуване под ръководството на наставник през 2022 г. е осигурена заетост на 187 лица.

Кои програми и мерки осигуряват заетост на младежите?

Програма „Старт на кариерата” обхваща младежи с висше образование и без трудов стаж по завършената специалност. В рамките на 12 месеца те да придобият трудов стаж и опит по своята специалност чрез работа на трудов договор в публичната администрация. През 2022 г. по програма „Старт на кариерата“ е осигурена заетост на 1414 младежи. Най-търсените специалисти са икономисти, юристи, компютърни специалисти, строителни инженери.

istock
istock

Проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, цели да предостави възможности на младежи за стажуване, обучение по време на работа или заетост при работодател. Срокът за реализация на проекта е до 30 септември тази година и приемът на заявки продължава, информират от социалното министерство. Оттам отбелязват, че от началото на проекта през 2015 г. до края на 2022 г. в проекта са включени общо 32 204 безработни до 29-годишна възраст, от които 6782 – в стажуване. Повече от половината младежи (16 913) са останали на работа при същия работодател и след приключването на проекта, сочат данните.

Възможност за стаж се дава и по разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Предвидено е, че за всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст, се предоставя сума държавно финансиране за времето на работа, но за не повече от 18 месеца.

Експлоатират млади работници с неплатени стажове

Насърчителната мярка по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ стимулира наемането на безработни до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си. Друга насърчителна мярка от същия закон е насочена към работодателите за разкриване на работни места за наемане на непълно работно време на безработни младежи с непрекъснато поддържана регистрация в бюрото по труда за период не по-малко от 12 месеца.

Насочени към работодателите са и насърчителните мерки по чл. 41 от ЗНЗ за разкриване на работни места за стажуване на безработни младежи и по чл. 41а от ЗНЗ – за разкриване на работни места за чиракуване под ръководството на наставник на безработни младежи, отбелязват от МТСП.

По изброените насърчителни мерки на работодателя се предоставят средства от държавния бюджет за период, определен в Националния план за действие по заетостта за съответната година, за трудово възнаграждение на наетите младежи и социалните и здравните осигуровки за сметка на работодателя.

istock
istock

Как е уредено стажуването в българския закон?

Според българското законодателство стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобитата професия или специалност. "Важно е да се отбележи, че за уреждане на правоотношенията, свързани със стажуването, следва да се сключва договор за стажуване, който е един от видовете трудов договор", уреден в Кодекса на труда (КТ), подчертават от МТСП. 

Договорът се сключва в писмена форма преди започването на работа и следва да съдържа всички задължителни за трудовите договори реквизити, регламентирани в чл. 66, ал. 1 от КТ. В договора се посочва начинът и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения, името и длъжността на наставника, както и други условия, свързани със стажуването, напомнят още от министерството.

Как да кандидатствате за стаж в държавната администрация

Трудовият договор за стажуване може да се сключва за не по-малко от 6 месеца и за не повече от 12 месеца. Условията за прекратяване на този вид трудов договор са приравнени с правилата за прекратяване на договорите за допълнителен труд.

"Така договорът за стажуване може да бъде прекратен от всяка една от страните по него с предизвестие от 15 дни", уточняват от МТСП. В 14-дневен срок след приключване на трудовия договор за стажуване работодателят трябва да издаде на стажанта препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при кандидатстване за работа при друг работодател.

При представянето на екипа си във вторник социалният министър Иванка Шалапатова посочи, че приоритет ще бъдат мерките за увеличаване на младежката заетост. 

Тази седмица тя обсъди и с ръководството на Българската стопанска камара (БСК) обсъдиха мерки за преодоляване на недостига от кадри

Темата за платените стажове се популяризира сред младите българи и от Националния младежки форум, откъде плануват през септември да направят конференция с такъв акцент. Преди дни координаторът на Програмата „Български младежки делегати към ООН" Тодор Рогошев коментира, че в световен мащаб въпросът също се дебатира активно, за да се увеличат правата на младите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg