Средствата за работна заплата за съответен период, се използват за определяне и изплащане на основни месечни заплати по трудовите договори, допълнителните възнаграждения за по-висока квалификация и постигнати резултати за годината или за друг определен период, както и за други допълнителни възнаграждения. Какви могат да бъдат по вид и размери, по какъв начин може да се изменят условията за получаването им, отговаря Тодор Капитанов.

Средствата за работна заплата се определят по вид, размери и условия за изменение, като за отделни доплащания се добавят и други регламенти. Така например във връзка с допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за новопостъпили работници или служители се конкретизират условията, прилагани за установяване сходство на работата, длъжността или професията при друг работодател, с оглед зачитането на стаж.

Задължително ли е изплащането на заплатата по банков път

В рамките на наличностите и законовите изисквания, работодателят разпределя средствата за работна заплата въз основа на утвърдената численост и структура на персонала, размера на основните месечни заплати по длъжности, размерите на допълнителни възнаграждения с постоянен характер (за придобит трудов стаж и професионален опит или т.нар. „калс“ прослужено време), постигнатите резултати и цели на компанията и други.

istock
istock

Работодателят може да коригира разчетите за размера и разпределението на средствата за работна заплата при промени в изброените горе показатели и обстоятелства. Пример за подобно обстоятелство е изменението на равнището на минималната работна заплата за страната или пък подписването на колективен трудов договор, в който има договорености относно заплащанията. За второто е необходимо обаче предприятието да бъде обвързано с действието на колективния трудов договор.

Индивидуалният размер на основната месечна заплата на работещите по трудово правоотношение при пълно работно време не може да бъде по-нисък от нормативно определения минимален осигурителен праг по основни икономически дейности и класове професии на работната заплата за страната. Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите, се определят по реда и условията, определени в Кодекса на труда в България и в съответните вътрешни правила за работна заплата на отделното предприятие.

Организация на работната заплата във фирмата

При разпределението на работната следва да бъде уточнено и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на процентно съотношение от индивидуалната основна месечна заплата за всяка година за придобит трудов стаж и професионален опит. Придобития трудов стаж и професионален опит се доказва въз основа на предоставените документи за трудов стаж и характер на извършваните дейности.

Документи, които служат за доказване, са трудовата книжка, професионална характеристика, длъжностна характеристика, карти за оценка на работното място и др.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg