Организацията на работната заплата в дадено предприятие или институция е задължение на работодателя. Разбира се, за целта той може да използва услугите на външни фирми и консултанти, които вместо него да извършат тази дейност, в крайна сметка работодателят носи отговорността, защото неговия подпис стои върху документите, уреждащи нормите за организация на работната заплата.

Какво следва да включват клаузите, които уреждат въпросите по организацията на работната заплата, отговаря Тодор Капитанов.

Как можем да изкарваме допълнителни доходи 

  
От изключително важно значение е всеки работодател внимателно да подготвя всички свои вътрешни актове, които уреждат организацията на работната заплата. Важността произлиза от това, че тези вътрешни актове подлежат на съдебен и административен контрол и при неспазване на изискванията на закона, работодателят може да претърпи санкции и глоби. От друга страна, коректното уреждане на правилата позволяват практическото им прилагане от работещите и внасянето на ясното при възникване на спорове.

Работещите пък от своя страна, имайки постоянен достъп до правила, могат коректно да се информират и да планират своите доходи, тяхното разпределение и да знаят при какви обстоятелства и срокове биха могли да ги получат.

istock
istock

В разпоредбите на вътрешните документите, уреждащи общи положения за организацията на работната заплата в предприятието, следва да бъдат посочени всички законови и подзаконовите нормативни актове, които са съобразени при разработването на вътрешните правила за работната заплата. Спазването на това изискване гарантира, че организацията на работната залата в съответното предприятие съответства на закона и са спазени както общите изисквания в Кодекса на труда, така и допълнителните разпоредби като например Наредбата за договаряне на работната заплата, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, или други наредби и закони, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата за определени професии и други специфики.

Колко пари са нужни за нормален живот у нас

Също така в разпоредбите се посочват и споразуменията на национално, отраслово, браншово, регионално или общинско равнище, от които произтичат задълженията на конкретното предприятие. Такива са например колективния трудов договор, който урежда задължения в областта на работната заплата. Като пример за това могат да бъдат посочени договорени задължения на работодателя за заплащане на извънреден и нощен труд, размери на обезщетения, минималните и основните заплати за различните длъжности и категории в предприятието, допълнителното материално стимулирани и всички други допълнителни възнаграждения.

За да няма колебания сред работещите, в разпоредбите относно организацията на работната заплата следва да бъде уточнен и реда, по който се разработват, допълват и изменят, също така да се посочи за кого се отнасят тези правила (защото някои може да бъдат за всички, а други само за определени длъжности и категории), каква е процедурата за разработването, обсъждането и утвърждаването им, както и други положения, имащи значение за предприятието.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg