Всеки човек, започващ нова работа, е изправен пред новия си трудов договор и клаузите в него, които трябва да подпише. Не са рядкост случаите, в които освен основните клаузи, работодателите включват и допълнителни такива, които поставят работещите в по-неблагоприятни условия спрямо правата им, които им дава закона.

За какво да внимаваме при подписването на трудовите договори, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Работещи от вкъщи имат право на платени от работодателя разходи

Трудовия договор се сключва задължително в писмена форма, като работника и работодателя получават по 1 екземпляр от него. Законът е уточнил кои са задължителните клаузи в него, като всички други уговорки там са оборими в полза на работника спрямо действащото законодателство в България.

istock
istock

Минималните реквизити, които трябва да бъдат уредени с трудовия договор са:

1. Номер на трудовия договор.

2. Дата на сключване на трудовия договор

3. Основание за сключване на договора (чл. 67 – чл. 70, чл. 230 или чл. 235 от кодекса на труда)

4. Наименование на фирмата, седалище и адрес на управление

5. Идентификационен код на фирмата (по БУЛСТАТ или по ЗДДС)

6. Трите имена на управителя на фирмата, постоянен адрес и ЕГН

Може ли да ме назначат на заплата под минималната

7. Трите имена на работника, постоянен адрес и ЕГН (не е задължително и правилно да се пише друга информация от личната карта на работника)

8. Вид и степен на образование на работника (ако се изисква за длъжността)

istock
istock

9. Наименование на длъжността (от изброените в Националната класификация на професиите и длъжностите)

10. Код по националната класификация на икономическите дейности

11. Място на работа (града, в който ще се изпълнява трудовата дейност)

12. Продължителност на работния ден или седмица

13. Времетраене на договора (ако не е уговорено друго, се смята за сключен за неопределено време, недействително е да се сключи срочен трудов договор за повече от 3 години, освен ако в нормативен акт не е предвидено друго)

Какви обезщетения дължи работодателят при прекратяване на работа

14. Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителни платени годишни отпуски (минималния платен годишен отпуск е 20 работни дни)

istock
istock

15. Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер (основното трудово възнаграждение не може да е по-малко от минималната работна заплата при пълно работно време 8 часа на ден; съгласно кодекса на труда за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност задължително се полага минимум 0,6% надбавка за стаж към основното трудово възнаграждение, ако друго не е уговорено се счита, че допълнителното трудово възнаграждение е 0,6% за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност; задължително се изплащат допълнителни възнаграждения за нощен и извънреден труд съгласно наредбата за структурата и организацията на работната заплата)

16. Периодичност на изплащане на трудовите възнаграждения (ако не се договори друго съгласно кодекса на труда, възнаграждението на работника се изплаща всеки месец на два пъти – авансово и окончателно)

17. Задължение на страните (в глава шеста от кодекса на труда са разписани стандартните задължения на страните, конкретните задължения на работника се посочват в длъжностната характеристика, която е приложение към договора и му се връчва задължително при постъпване на работа)

18. Еднакъв срок за предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор (не повече от 3 месеца, всякакви други договорки са недействителни, ако не е уговорено, се счита, че е 30 дни; ако е срочен трудов договор не повече от остатъка до края на договора)

istock
istock

19. Начало на изпълнение на трудовия договор – (до 3 дни след сключването на трудовия договор, трябва да му се направи регистрация в НАП съгласно НАРЕДБА № 5 ОТ 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от кодекса на труда; работника не може да постъпи на работа преди да получи копие от документите за регистрация на договора, в противен случай на работодателя се налага глоба, а работника не може да е сигурен, че действително е назначен на работа и не трябва да започва трудова дейност)

Трудов договор след провеждане на избори

20. Подписи на двете страни по договора

В трудовия договор могат да се уреждат и други условия, които не могат да са по-неблагоприятни за работника от установените в закона или с колективен трудов договор.

С уверение се удостоверява датата на постъпване на работа (не преди работника да получи копие от документите за регистрация на договора, и не по-късно от 7 дни от получаването на документите за регистрация).

При постъпването на работа работника задължително трябва да е запознат с правилата за вътрешния ред в организацията, което се удостоверява с писмена декларация в свободна форма.

Трудовия договор не може да се променя без писменото съгласие и на двете страни (освен за повишаване на трудовото възнаграждение на работника, за което не е нужно съгласието му).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg