Парламентът в България прие Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Основната цел на закона е осигуряването на защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или оповестяват публично информация за нарушения на българското законодателство или актове на ЕС, станала им известна при или по повод извършване на тяхната работа или изпълнение на служебните им задължения.

Правя ли нарушение, ако приемам „бакшиш“ по време на работа

Задължени субекти по този закон са всички работодатели в публичния сектор с изключение на общини с по-малко от 10 000 жители. По отношение на частния сектор се предвижда задължени субекти да са работодателите с повече от 50 работници или служители, както и тези с по-малко от 50 работници или служители, ако осъществяваната от тях дейност попада в актовете на ЕС.

Законът цели и да се гарантира ефективна защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения по отношение на актове и области, при които е необходимо да се подобри правоприлагането.

iStock
iStock

Обхватът е широк, като сред категориите са: обществени поръчки, финансови услуги, продукти и пазари, предотвратяване на изпирането на пари, опазване на околната среда, обществено здраве, защита на потребителите, безопасност на транспорта, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурност на мрежите и информационните системи и др.

Какви са взаимовръзките между приетия закон и трудовите и служебните правоотношения, разяснява Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Какво означава „уговорено“ трудово възнаграждение

На пръв поглед предметът на закона не са трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище, но на практика в повечето случаи лицата, които ще подават сигнали, са именно работници или служители. И точно спрямо тях би могло да бъдат упражнени някакъв вид натиск, принуда, въздействие, заплаха и други неблагоприятни действия, дисциплинарни наказания или директно уволнение, защото са подали сигнали за нарушения.

Става въпрос за защита правата на работниците и служителите, личните им данни, както и за статута и ролята на синдикалните организации в процеса на подаване на сигнали за нарушения.

iStock
iStock

По отношение на приложното поле, този закон следва да се прилага и по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на трудовото законодателство и законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба. На практика лицата, подаващи подобни сигнали, в повечето случаи ще бъдат в качеството на „работник или служител“ или „държавен служител“, тоест полагащи труд по трудово или служебно правоотношение.

Кое е най-спешното изменение в трудовото законодателство

Тясно свързани с трудовите отношения са осигурителните отношения или правоотношения. Тяхната значимост идва от факта, че те са обществени отношения за възмездяване на неблагоприятните социални последици за осигуреното лице или за издържаните от него членове на семейството при осъществяване на предвидените в закона осигурени социални рискове, в резултат на които са настъпили временно оставане без работа, временна/трайна неработоспособност или смърт на осигуреното лице, но също така и всички въпроси, касаещи отпускане и размер на пенсиите, пенсионни фондове и т. н.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg