Често в практиката работодателите се сблъскват с въпроса дали следва да включат във вътрешните правила на фирмата клауза, че ще признават като дейност по същата или сходна професия за целите на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (така наречения „клас“) и времето на обучение във висше училище за степен „бакалавър“, "магистър" или "доктор", когато степента е придобита по същата или сходна специалност, която упражнява работника.

При определянето на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит („клас“), признаването на предходен трудов стаж се извършва от работодателя, при който лицето работи по трудово правоотношение.

Ще доведе ли до 4-дневна работна седмица коронавирусът

Преценката на работодателя следва да има предвид разпоредбите на Наредба за структурата и организацията на работната заплата, съгласно която трябва да са налице едновременно две предпоставки:

- от една страна се отчита времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и др.

- от друга - тази трудова дейност и/или професия е същата или сходна с работата по сключения трудов договор.


Законът посочва, че лицето трябва да е упражнявало трудова дейност и/или професия за същата или сходна с работата по сключения трудов договор, а не да е било в процес на обучение за придобиване на професионална квалификация.

Освен това при упражняването на тази дейност, лицето трябва да е било задължително осигурено за съответните осигурителни рискове, докато студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, подлежат само на здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет.

Какви обезщетения ни дължи фирмата при съкращение

Предвид на това, че студентите и докторантите по време на обучението не изпълняват тези условия (упражняване на трудова дейност и/или професия и да бъдат задължително осигурявани за това), работодателят не би следвало да признава тези периоди при определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит („клас“).

istock
istock

Въпреки това обаче, право на работодателя е да определи допълнителни условия за признаване и/ или увеличение на възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Важно е да припомним, че с колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата, както и в индивидуалния трудов договор на всеки работник.

Справка:

чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата

чл.40, ал.3, от Закона за здравното осигуряване

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg