При постъпване на работа, служителят предоставя в запечатан плик на работодателя попълнена карта за предварителен медицински преглед и копия на експертни решения на териториалната експертна лекарска комисия(ТЕЛК)/Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), когато такива документи са налични.

Работодателят предоставя документите на службата по трудова медицина, обслужваща предприятието за съхранение.

Това предвижда проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите, качена за обществено обсъждане.

В нея  е записано още, че на задължителен предварителен медицински преглед подлежат:

1. лицата, които постъпват на работа за първи път;
2. лицата, които преминават на друга работа, която е свързана с вредни фактори за здравето и безопасността и с риск от професионални увреждания;
3. лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца;4. лицата, които ще полагат нощен труд, преди началото на полагането му.


С проекта на наредба е предвидена възможност на лекаря, извършващ задължителния преглед в  случай  на  съмнение  за  професионална  болест, да  насочи работещия за специализирани  изследвания  и  консултации,  както към  лечебно  заведение  за  болнично помощ, в което има разкрита структура по професионални болести, така и към всяко друго лечебно заведение в страната с възможности за диагностично уточняване, с което ще се улесни и разшири достъпа на работещите до квалифицирана медицинска помощ, пише в мотивите на наредбата.

istock
istock

Проектът  на  наредба  определя  изискванията  за  първоначалните  и  периодични медицински прегледи на работниците и служителите над 18 годишна възраст. Изискванията  за  нанасяне  на  резултатите  от  извършените  задължителни предварителни и  периодични прегледи в  съответния  образец  на картата,  въведени  с наредбата,  остават  непроменени спрямо тези, които  са  валидни досега.

За какъв срок може да получим болничен

В нея е регламентирано задължението на работодателя да осигурява провеждането  на  периодичното  медицинско  наблюдение  на  работещите,  както  и осигуряването  на  своевременното  явяване  на  лицата,  които  подлежат  на  периодично медицинско  наблюдение. Изискването  цели  да  гарантира  навременното  и  редовно провеждане на изискуемите прегледи на всички работещи.

С проекта се регламентира списък на вредните фактори за здравето и безопасността, при които  са  задължителни  предварителни  и  периодични  медицински  прегледи  на работещите  и  служителите,  на  лекарите,  които  ги  извършват  и  на  периодичността  на провеждане на задължителните периодични прегледи, с които се определят и специфичните изисквания към задължителните изследвания и прегледи, както и периодичността за тяхното провеждане спрямо различните вредни фактори за здравето.

istock
istock

Предлага се въвеждането на списък с относителни медицински противопоказания за постъпване на работа по професия (длъжност, производствена дейност) с вредни фактори за здравето и безопасността, който е актуализиран в съответствие със съвременните условия и постижения  на  медицинската  наука.  От  действащия  до  момента  списък  са  отпаднали противопоказания, които са идентифицирани като ограничителни за наемането на работа, предвид съвременните достъпни възможности за терапевтично повлияване и компенсиране на  симптомите  на  заболявания  до постигане  на физиологичните  норми,  както  и потенциалното въздействия на работната среда и трудовия процес и на професионалните и свързани с труда заболявания.

На  базата  на резултатите  от  извършените  задължителни медицински прегледи е предвидено заключение за  пригодността  на  лицето  да  изпълнява  определена  професия (длъжност, производствена дейност) да се изготвя от службата по трудова медицина.

При наличие на заболяване е предвидено да се прецени видът на заболяването,  стадият  на неговото развитие, обусловеният функционален дефицит и възможността за прогресиране при конкретните условия на труд.

istock
istock

С проекта на наредба е предвидено службите по трудова медицина да подпомагат работодателите при  изпълнение на  задълженията  им  по  наредбата,  включително  и да препоръчват допълнителни медицински  прегледи и/или  провеждането  на  прегледите  в периодичност, различна от тази, определена в наредбата, при повишаване на експозицията на вредни фактори над нормативно установените гранични стойности и актуализирана оценка на риска.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg