Независимо дали имате закупен имот, придобит по наследство или получен чрез дарение, декларирането на недвижима собственост е със задължителен характер.
Това важи, освен при всяко придобиване на недвижимо имущество, а също и при промяна на собственика, при предоставяне за ползване и управление на имущество, което е държавна/общинска собственост, когато се сдобиете с нов имот, който все още не е въведен в експлоатация според местния закон за устройство на територията, когато дадено имущество се отдаде на концесионер, при промяна на предназначението, в случай на преустройство или друго обстоятелство, което засяга формулирането на данъчната оценка, обясняват експертите от Адрес.

Съберете необходимите документи

Добре е предварително да се информирате за актуалните данни на вашето имущество и какви допълнителни документи е необходимо да приложите към вашата данъчна декларация. Освен попълнената по образец бланка е възможно да поискат да предоставите документ за самоличност, свидетелство за собственост или наследство и всякакви строителни книжа като например скица на имуществото.
 
Изберете правилната форма за декларацията
 
Документите, от които се нуждаете при декларирането на недвижим имот, ако сте в ролята на физическо лице, са:
>  Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;
>  Документ за собственост /копие/;
>  Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
>  Удостоверение за наследници /при наследство/;
>  Решение на ТЕЛК /при основно жилище/;
>  Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.
 
Попълнете нужните данни в декларацията
 
На първо място имайте предвид, че е възможно да има разлики в бланката за попълване, в зависимост от вида на вашия имот (къща, апартамент, земя или друг). Най-често използвана е декларацията по чл.14 от закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Такъв формуляр можете да получите на място в местната общинска служба или предварително да изтеглите и попълните екземпляр от сайта на общината или държавните институции. Попълнете формуляра, следвайки инструкциите посочени в него. Внимателно сверете данните, които изписвате, за да сте сигурни в тяхната точност.

istock
istock

Консултирайте се с Вашия брокер

Брокерът е наясно с всички детайли и нужни документи, и ще ви бъде от полза да се консултирате с него относно цялостния процес при подаване на данъчна декларация.

Запознайте се с процеса на представяне на данъчната декларация

След като коректно сте попълнили бланката следва да се подпишете и да я подадете в местната данъчна администрация в сроковете, определени от закона. Ако нямате възможност да посетите общинските служби, може да подадете своята бланка и онлайн в сайта на държавна агенция „Електронно управление“. Съгласно определената дължима стойност ще трябва да заплатите калкулираните данъци. Плащанията могат да се извършват по банков път, на място в общинската служба, или чрез други платежни методи, предоставени от администрацията.

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Документът се подава от съответното задължено лице, като това може да бъде собственикът на имота, друго лице, упълномощено да управлява и използва недвижимата собственост’ ползвателят на промишлено имущество или предприятие с издадено право за ползване, концесионерът, управляващ съответното имущество.

Освен това, наемодателите са длъжни да декларират своите доходи от отдаване на собствеността под наем.

Данъчни облекчения според ЗМДТ

Законът за местните данъци и такси предвижда и облекчения при определянето на данък, когато се отнася до имот, който се явява основно жилище, както и за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност.

За имот, който се използва като основно жилище, на данъчно задълженото лице се полага правото да се възползва от 50% намаление от размера на данъка.

Имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50% до 100%, има право да се възползва от данъчно облекчение, като намалението в размера на данъка е 75%.

Данъците се плащат на две равни вноски: до 30 юни и съответно до 31 октомври на годината, за която се дължат. Ако цялата стойност на данъка се плати до 30 април, се ползва отстъпка и от 5%.

Колко време отнема попълването и представянето на данъчна декларация за недвижим имот?
 
Попълването и подаването на данъчната декларация не отнема много време, но изисква предварително запознаване с цялостната информация за наличния имот, проследяване на предишни промени, съсредоточаване в правилното попълване и последваща проверка, преди самото представяне на данъчната декларация.

shutterstock

С какво биха била полезни брокерите на недвижими имоти в този случай?

Брокерът на недвижими имоти ще ви помогне с ценни съвети и ще ви ориентира относно цялостния процес по попълване на данъчната ви декларация. Той ще ви насочи каква документация ще е нужно да набавите предварително, ще ви съдейства с информация къде какво да търсите, ще ви спести време в проверките, тъй като има много повече предварителен опит в попълването и подаването на подобен тип документи.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase