Заявление за удостоверение за наличие или липса на задължения може да подаде физическо или юридическо лица, вписано в регистъра на НАП. Удостоверение за наличието или липсата на задължения можете да получите онлайн в Портала за електронни услуги на НАП.

Как и къде се подава

Искането за издаване на документа може да се подаде на място в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или през Портала за електронни услуги на НАП,  достъпни с класифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от приходната агенция (с ПИК услугата е достъпна само за физически лица, включително и като ЕТ, самоосигуряващи се лица и собственици на предприятие, организирано по занаятчийски начин.).
Настоящата услуга се предоставя от съответната компетентна ТД на НАП.

Ако имате издаден квалифициран електронен подпис, то за да ползвате услугата трябва  да е подадено:

  Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или

  Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Искане за издаване на документи“.
 
За да бъде достъпна услугата с ПИК следва да е подадено заявление със заявено ползване на  услугата „Подаване на декларации, документи или данни“.

При получаване на искането за издаване на документи на хартиен носител се извършва проверка на представителната власт на лицето и логически контрол за правилността на попълване на формуляра. Издава се входящ номер. Преминава се към извършване на действия по обработка на искането.

Дължим ли такси
НАП не събира такси за предлаганите услуги.

Как да платим без такса задължения към НАП

Срок за издаване

    До 7 дни от постъпване на искането;
    до 14 дни от постъпване на искането, в случаите когато същото е подадено чрез  различна от компетентна ТД на НАП.

Резултат от услугата

Издаване на удостоверение за наличието или липсата на задължения. При липса основание за издаване на удостоверение се издава Решение за отказ.

istock
istock

Как да получите документа

Удостоверението за наличие или липса на задължение се връчва:
    лично на лицето;

    на упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице при наличие на задължения;

    на упълномощено лице при липса на задължения;

    на изрично посочено в искането от задълженото лице пред орган по приходите, лице;

    след представяне на акт на съда.

    по електронен път на електронна поща посочена в искането от задължено лице под формата на електронен документ, подписан с КЕП.

    по електронен път на институцията, която го изисква, като за целта е необходимо, в искането за издаване на документи, лицето изрично да е посочило имейл адрес, на който да бъде изпратен подписаният от орган по приходите с електронен подпис документ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg