Обобщените претеглени резултати от Анкетата за кредитната дейност на банките за второто тримесечие на 2021 г. показват слабо затягане на стандартите за отпускане на кредити на предприятия и смекчаване на политиката по отношение на домакинствата. Това посочват от БНБ в изданието "Икономически преглед". Според анализа облекчаване на условията по кредитите за фирми и домакинства се наблюдава при максималния размер и срок на кредита и при лихвените проценти.

Същевременно в сектора на предприятията банките отчитат затягане на условията най-­вече по отношение на изискванията за обезпечение и премията за по­рискови
заеми, а в сектора на домакинствата съответно по отношение на изискваните такси и комисиони. Основните фактори, които са повлияли за затягането на кредитната политика (кредитни стандарти и условия35) за предприятията през тримесечието, са били по-­ниската склонност на банките да поемат риск и повишената оценка на риска.

Същевременно за разхлабване на политиката по кредитиране на домакинствата влияние са оказали значителният обем и ниската цена на привлечения ресурс, конкуренцията и високата ликвидност в банковия сектор.

Допълнителен фактор за смекчаване на политиката на банките при жилищните кредити е била понижената оценка за риск в резултат на общото подобрение на макроикономическата среда, благоприятните перспективи за жилищния пазар и повишената оценка за платежоспособността на кредитополучателите. Очакванията на банките за третото тримесечие на 2021 г. са за по-­съществено разхлабване на стандартите за отпускане на потребителски и жилищни кредити и по-­незначително смекчаване при
корпоративните заеми.

През второто тримесечие на 2021 г. банките отчитат нарастване на търсенето на кредити от предприятия и домакинства, като най­-съществено е повишението при кредитите за покупка на жилище, посочват от БНБ.

Основният фактор, който според банките е повлиял за по-­високото търсене на фирмени кредити през тримесечието, е била необходимостта от финансови средства за оборотни средства и запаси. В по-малка степен влияние са оказали търсенето на банков ресурс за инвестиционни цели, ниските нива на лихвените проценти и нуждата
от средства за рефинансиране и предоговаряне на дълг.

istock
istock

Общото подобрение на макроикономическата среда, ниските нива на лихвените проценти, необходимостта от средства за закупуване на стоки за текущо потребление и желанието на някои домакинства да финансират потребителските си разходи с кредит, обезпечен с недвижимо имущество, са имали най­-силно влияние за повишеното търсене на потребителски заеми.

В допълнение към общата макроикономическа среда и ниските лихвени проценти, за по-­високото търсене на жилищни кредити през тримесечието съществено са допринесли и нуждите на домакинствата от средства за закупуване на първо и особено на допълнително жилище, както и благоприятните перспективи за жилищния пазар.

Пореден ръст на кредитите за жилища

През третото тримесечие на 2021 г. банките очакват повишението на търсенето на кредити да продължи както в сектора на домакинствата, така и в сектора на предприятията, като най­-съществено се очаква да е нарастването при фирмените кредити.

В условията на продължаващо повишение на заплатите, през последното тримесечие на 2021 г. и през първото тримесечие на 2022 г. очакваме депозитите в банковата система да продължат да нарастват със сравнително високи темпове, но да следват плавна тенденция към забавяне, прогнозират от БНБ.

Istock
Istock

Според експертите част от допълнителния доход на домакинствата се очаква да бъде използван за увеличаване на частното потребление или да се поддържа под формата на пари в брой. Прогнозираното постепенно възстановяване на инвестиционната активност в страната също ще допринася за забавяне на растежа на депозитите.

Потенциален фактор с ограничаващ ефект върху нарастването на депозитите е въведената през тази година от някои банки такса „съхранение“ за парични средства над определен размер и вероятното увеличаване на броя на банките, които начисляват такава такса, както и намалението на прага, за който таксата се прилага. При кредита за неправителствения сектор очакваме запазване на сравнително високи темпове на нарастване през следващите две тримесечия, със значително по-­голям принос към растежа на кредитите за домакинствата.

Тази динамика ще се подкрепя от увеличаващото се търсене на потребителски и особено на жилищни кредити в условията на продължаващо възстановяване на икономическата активност, положителни перспективи за пазара на жилищата и запазващи се на ниски нива лихвени проценти. Същевременно възможното умерено увеличение на дела на необслужваните кредити в портфейлите на банките с изтичането на удължените срокове по частния мораториум върху плащанията по банкови кредити е фактор с потенциален ограничаващ ефект върху динамиката на кредита за частния сектор, заключват от банката.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg