През 2023 г. очакваме растежът на реалния БВП да се забави съществено до 0.4%, което ще се определя най-вече от преминаването от положителен към отрицателен принос на изменението на запасите в икономиката. Това се казва в издание на БНБ „Макроикономическа прогноза“.

Други фактори, които ще ограничават нарастването на икономическата активност в страната през 2023 г., са прогнозираното съществено забавяне на растежа на правителственото потребление, както и очакваният спад на износа на стоки. За намаляването на стоковия износ ще допринасят както по-ниският растеж на външното търсене, така и специфични за България фактори, като забраната за износ към страни, различни от Украйна, на нефтопродукти, произведени от руски петрол, и планирани ремонтни дейности в едни от най-големите предприятия в страната.

Същевременно за 2023 г. от банката очакват   висок растеж на инвестиционната активност в съответствие със заложеното в прогнозата техническо допускане за профила на усвояване на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) от страна както на частния, така и на публичния сектор. През 2024 г. прогнозата е растежът на икономическата активност да се ускори до 3.2%, което ще се дължи главно на формирането на нисък положителен принос на нетния износ поради възстановяването на растежа на износа на стоки.

По отношение на лихвите от банката прогнозират, че започналата тенденция към покачване на лихвените проценти по кредитите и депозитите ще се засили и те ще достигнат най-високите си стойности в края на 2023 г. и в началото на 2024 г., след което да се стабилизират на достигнатите нива.

istock
istock

„В съответствие с очакваното повишение на лихвените проценти по кредитите през прогнозния период предвиждаме растежът на кредита както за домакинствата, така и за нефинансовите предприятия да се забави спрямо сравнително високите темпове, наблюдавани през 2022 г. За по-ниското нарастване на кредита за частния сектор през 2023 г. влияние ще оказват и прогнозираното отслабване на инфлационния натиск, както и забавянето на растежа на частното потребление и слабата инвестиционна активност на фирмите, която не е свързана със съфинансиране и грантове по НПВУ. Потенциален ограничаващ ефект върху кредитната активност от страна на предлагането се очаква да имат и обявените от БНБ повишения на антицикличния капиталов буфер до 1.5%, в сила от 1 януари 2023 г., и до 2.0%, в сила от 1 октомври 2023 г.“, посочват още от БНБ.

БНБ: Домакинствата може да започнат да теглят депозитите си

Според банката  прогнозираното повишение на лихвените проценти по депозитите и продължаващото нарастване на реалния разполагаем доход на домакинствата ще допринасят за запазване на сравнително висок темп на растеж на депозитите на неправителствения сектор в банковата система през прогнозния период. Същевременно очакваното забавяне на темпа на увеличение на печалбите на фирмите в секторите, свързани с производство и разпределение на енергийни продукти, ще оказва влияние за по-бавно нарастване на депозитите на нефинансовите предприятия.

istock
istock

Относно заплатите от БНБ очакват ръстът на компенсацията на един нает да достигне 17.7% средно за 2022 г. и да се понижи до 10.7% през 2023 г. и до 9.1% през 2024 г. в съответствие с прогнозираното забавяне на инфлацията. „В същото време задълбочаването на недостига на работна сила в страната ще продължи да оказва натиск за по-висок реален растеж на заплатите спрямо нарастването на производителността на труда през целия прогнозен период, което ще подкрепя растежа на реалния разполагаем доход на домакинствата“. Повишението на номиналните разходи за труд на единица продукция се очаква да е достигнало 15.5% през 2022 г.

„Очакваме растежът на номиналните разходи за труд на единица продукция да се забави през останалата част от прогнозния период поради по-слабото нарастване на доходите от труд, но да остане  сравнително висок в исторически план (10.1% през 2023 г. и 6.0% през 2024 г.) в резултат на ограниченото предлагане на труд в страната. Тези процеси е възможно да доведат до намалена ценова конкурентоспособност на българските фирми и съответно да започнат да ограничават износа на страната в дългосрочен хоризонт“, се казва в прогнозата на БНБ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg