Дългосрочният лихвен процент в България е сред най-ниските в Централна и Източна Европа, съобщиха от пресцентъра на МФ.

Министерството на финансите преотвори вчера емисия държавни ценни книжа с оригинален матуритет от 10 години и 6 месеца, емитирани на 19 януари 2011 година. Емисията се използва като база за изчисляване на дългосрочния лихвен процент през тази година, който е един от Критериите от Маастрихт за членство в еврозоната.

Общата стойност на заявените поръчки възлезе на близо 84 млн. лв. и надвиши размера на поръчките от предходния аукцион за същата емисия, който бе 70.95 млн. лева. Министерството на финансите одобри ДЦК в размер на 50 млн. лева. С това общият обем на приоритетната за министерството емисия надвиши 150 млн. лв.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност за одобрения обем от 50 млн. лв. е 5.42 процента. Поради двойно по-големия обем пласирани ДЦК спрямо предходния аукцион от същата емисия (23.9 млн. лева), се наблюдава минимално покачване на доходността с 3 базисни точки. Традиционно за този матуритетен сегмент беше отчетен интерес от институционални инвеститори в лицето на пенсионни фондове, застрахователни и животозастрахователни дружества. Параметрите на емисията засилват статута й на бенчмаркова облигация и стимулират увеличаването на ликвидността й на вторичен пазар.

В условията на несигурност на европейските дългови пазари цената на финансиране на правителството на вътрешния пазар остава стабилна. Отбелязаната доходност по приоритетната за МФ емисия ДЦК на първичен пазар е в унисон с последните публикувани от Евростат и ЕЦБ данни за месец май 2011 г. за стойността на хармонизирания дългосрочен лихвен процент. През последния отчетен период хармонизираният дългосрочен лихвен процент на България е 5.39% и е под стойността на редица държави от Централна и Източна Европа. За Полша например той е 6.06%, за Унгария е 7.11%, за Румъния е 7.26% , а за Латвия – 6.36 процента.

На фона на силната динамика на международните дългови пазари Министерството на финансите продължава с адекватната си емисионна политика за развитие на местния пазар на ДЦК и налагането на бенчмарковите емисии като инвестиционна алтернатива при оптимално съотношение доходност/риск.