Води ли до значими рискове за банковата система устойчивият ръст на кредита за  домакинствата, в това число и на жилищните кредити? Отговор на въпроса търси Институтът за анализи и прогнози в допитване сред представители на търговски банки, инвестиционни посредници,  пенсионноосигурителни дружества и управляващи дружества.

Най-негативни са оценките на представителите на пенсионните дружества, според които кредитният риск ще се повишава предвид съществуващата геополитическа и икономическа несигурност на фона на очаквания за забавяне на растежа на доходите и повишаване на лихвените проценти.

Според анализаторите за силното търсене на кредити от домакинствата допринесоха специфични за страната фактори, както от страна на предлагането, така и от страна на търсенето. От една страна номиналните доходи продължават да нарастват с високи темпове, а от друга реалните лихвени проценти по депозити за домакинства и кредитите за покупка на жилища остават силно отрицателни.

През първото полугодие на 2023 г. номиналнoто нарастване на компенсациите на един нает се запази на високи нива и възлезе на 14.9% спрямо същия период на 2022 г., движено основно от частния сектор, докато годишната инфлация, измерена чрез ХИПЦ към средата на годината се забави до 11.1%.

В ситуация на все още високи нива на инфлация у нас, и нарастващи цени на жилищата, закупуването на жилище се явява основен избор като форма на спестяване или инвестиция сред домакинствата.

Важно значение за тази ситуация има и по-бавното и слабо пренасяне на ефектите от затягането на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по нови кредити, в сектора на домакинствата, в условията на висока ликвидност и силна конкуренция в банковия сектор.

МФ
МФ

В своя доклад за ранно предупреждение от ноември 2023 г., ЕК посочва за България, че цените на жилищата показват признаци на надценяване, докато в повечето европейски страни се наблюдава забавяне на растежа на цените на жилищата. Въпреки забавянето в номиналния растеж на общия индекс на цените на жилищата до 13.4% и 9.5% на годишна база, съответно през последното тримесечие на 2022 г. и първото на 2023 г., през второто тримесечие той отново се ускори до 10.7%, движен както от ръста на съществуващите, така и на новите жилища.

БНБ: Способността за обслужване на задълженията може да отслабне

Малко над половината (53%) от анкетираните финансови посредници считат, че рисковете са балансирани. Според тях е възможно влошаване на качеството на активите, но банките са силно ликвидни и добре провизирани, а мерките на БНБ ще допринесат за понижаване на рисковете. Над 67% от анкетираните търговски банки подкрепят това мнение. В същото време около 27% от всички участници считат, че рисковете за банковата система ще се повишават.

istock
istock

Финансовите посредници, които считат, че няма съществени рискове и, че кредитът за  домакинствата се движи от фундаментални фактори са 13%.

Сред отговорите на участниците най-много се откроява мнението на пенсионно-осигурителните дружества, които категорично считат, че текущата ситуация ще доведе до повишаване на кредитния риск. Около 7% от посредниците са посочили, че имат друго мнение.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg