Право да кандидатстват за получаване на студентски кредит имат студенти и докторанти - български граждани, както и такива на друга държава в ЕС, които не са навършили 35 години и се обучават в редовна форма за придобиване на степен "бакалавър", „магистър", или "доктор" както м държавно, така и в частно висше училище.

Ако студентът учи две специалности, може да получи кредит само за една от тях.

Когато студентът или докторантът, кандидатства за кредит с държавна финансова подкрепа, подава до банката искане като прилага копие от документ за самоличност, документ, удостоверяващ, че има право да се запише за следващ семестър, декларация, че няма други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца.    

Вижте Регистър на банките, които са сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти тук.

Око теглите кредит за заплащане на такси за обучение, то трябва да знаете, че максималният му размер се формира на база на дължимите такси за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен.      

istock
istock

Ако кредитът е за издръжка, то максималният размер се формира като сбор от семестриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата към момента на усвояване на конкретния банков превод, умножена по броя на месеците през съответния семестър.     

Да искаме ли нов кредит, за да погасим вече изтеглен

Лихвата, която кредитополучателят дължи на банката, е годишна, фиксирана и не може да надхвърля седем процентни пункта. Тя се начислява върху усвоената част от кредита.     

Студентите и докторантите не дължат заплащане на главница и лихва по време на гратисния период. Той е в сила от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен, съответно от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата.  
    

istock
istock

По време на гратисния период банката начислява лихва върху усвоената част от кредита, която се капитализира годишно.     

Студените не дължат  такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита. Кредитополучателят погасява общия размер на кредита на равни месечни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период в съответствие с погасителен план, изготвен от банката. Банката не може да изисква плащане по кредита по-рано от 1 месец след изтичане на гратисния период. 

Тя няма право да откаже предсрочно изпълнение на част или цялото кредитно задължение, както и да начислява такси, комисиони или допълнителни лихви при такова изпълнение.      

Заемът може да бъде обявено от банката за предсрочно изискуем, когато кредитополучателят не предостави на банката документ, че има право да се запише следващ семестър, за два поредни семестъра, ако не е платил на падежа три последователни погасителни вноски или се  установи, че е представил неверни сведения.      
      
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg